Tornar

Catalunya Jun 13, 2019

Autogestió de la disponibilitat


Les persones que durant el curs 2019-2020 no vulguin ser nomenades ho han de sol·licitar mitjançant l'aplicació. Tenen temps de fer-ho fins al 20 de juny de 2019.

Les persones que estiguin treballant ho han de sol·licitar entre el 13 i el 20 de juny de 2019.

L'aplicació romandrà tancada i no es podrà demanar la no disponibilitat del 21 de juny fins al 21 de juliol de 2019.

Les dates d'inici i de final de la no disponibilitat seran les que es demanin a la sol·licitud. En qualsevol cas, els efectes de la sol·licitud seran sempre a partir de l'endemà de tramitar-la.

Només es pot sol·licitar un període de no disponibilitat i fins que aquest no finalitzi no se'n pot demanar un altre.

No es participarà en els nomenaments telemàtics fins que no s'informi de la data final del període de no disponibilitat.

Les persones que es trobin de baixa per accident laboral o maternitat no han d'utilitzar aquesta aplicació sinó que han d'adreçar-se als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona per sol·licitar la baixa temporal i acreditar la seva situació. Cal fer-ho així perquè el temps de durada de la baixa computi com a serveis prestats a efectes de número de la borsa, sempre i quan hagin obtingut un nomenament.

Accés a l'aplicació


#Borses de treball #Llamamientos #Interins

Tornar