Oposicions 2020: Calendari previst i places


22 Dic, 2019

  1. Calendari previst:

Previsió de publicació de la convocatòria: 14 o 15 de gener de 2020.
Presentació de sol.licituds: Del 16 de gener al 4 de febrer. Mateixes dates per a la participació com a membre de tribunal.
Llista provisional d'admesos i exclosos: Primera quinzena març de 2020. Hi haurà 10 dies hàbils per a reclamcions.
Llista definitiva d'admesos i exclosos: Principis de juny de 2020.
Prova de llengües (català/castellà): 12 de juny de 2020.
Acte de presentació: 13 de juny de 2020.
Resolució del concurs-oposició: noviembre 2020.

  1. Previsió de Places (Provisional a l’espera de la Resolució al DOGC)

590 Cos: Professors d'ensenyament secundari. Places: 4.892

592 Cos: Professors d’escoles oficials d’idiomes. Places: 60

595 Cos: Professors d’arts plàstiques i disseny. Places: 40

596 Cos: Professors cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny.Places: 8

E=procediment d'accés a un cos de grup superior
A=procediment d'accés a un cos del mateix grup i complement de destinació
L=procediment d'ingrés lliure
R=reserva per a aspirants amb discapacitat
 

590 Cos: Professors d'ensenyament secundari. Places: 4.892

CODI

ESPECIALITAT

E

A

L

R

Total

AL

ALEMANY

5

5

9

1

20

AN

ANGLÈS

134

134

241

26

535

CN

BIOLOGIA I GEOLOGIA

101

101

180

20

402

DI

DIBUIX

48

48

86

9

191

ECO

ECONOMIA

23

23

41

5

92

EF

EDUCACIÓ FÍSICA

70

70

126

14

280

FI

FILOSOFIA

25

25

45

5

100

FQ

FÍSICA I QUÍMICA

80

80

144

15

319

FR

FRANCÈS

19

19

33

4

75

GE

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

128

128

230

26

512

GR

GREC

4

4

8

1

17

LA

LLATÍ

10

10

19

3

42

LC

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

111

111

201

22

445

LE

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

114

114

205

23

456

MA

MATEMÀTIQUES

149

149

269

30

597

MU

MÚSICA

24

24

44

5

97

PSI

ORIENTACIÓ EDUCATIVA

94

94

170

19

377

TE

TECNOLOGIA

84

84

151

16

335

TOTAL PLACES

1223

1223

2202

244

4892

 

592 Cos: Professors d’escoles oficials d’idiomes. Places: 60

CODI

ESPECIALITAT

A

L

R

TOTAL

133

ALEMANY

2

4

 

6

135

ITALIÀ

1

1

 

2

136

JAPONÈS

 

1

 

1

137

PORTUGUÈS

 

1

 

1

138

RUS

 

1

 

1

139

XINÈS

1

2

 

3

190

ESPANYOL

2

5

 

7

191

GREC MODERN

 

1

 

1

192

FRANCÈS

2

7

1

10

193

ANGLÈS

6

18

1

25

195

CATALÀ

 

1

 

1

197

NEERLANDÈS

 

1

 

1

198

ÈUSCAR

 

1

 

1

TOTAL PLACES

15

43

2

60

 

595 Cos: Professors d’arts plàstiques i disseny. Places: 40

Codi

Especialitat

E

L

R

TOTAL

710

Disseny de moda

 

1

 

1

711

Disseny de producte

1

1

 

2

712

Disseny gràfic

3

7

1

11

716

Història de l’art

1

3

 

4

720

Materials i tecnologia: disseny

1

2

 

3

721

Mitjans audiovisuals

3

7

1

11

722

Mitjans informàtics

2

5

1

8

TOTAL PLACES

11

26

3

40

 

596 Cos: Professors cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny

CODI

ESPECIALITAT

E

L

R

Total

808

Fotografia i processos de reproducció

 

3

1

4  

810

Motlles i reproduccions

 

1

 

1

813

Tècniques ceràmiques

 

1

 

1

817

Tècniques de patronatge i confecció

 

2

 

2

TOTAL PLACES

 

7

1

8

 

NOVETATS

  1. Primera prova: Part A: programació didàctica Part B: unitat didàctica

La programació haurà de tenir un mínim de 6 unitats didàctiques i s’haurà de programar tot un curs. Totes les unitats que apareguin en la programació entraran en el sorteig.

En aquesta prova l’aspirant disposa d’un període màxim de 35 minuts per a la defensa oral de la programació, l’exposició de la unitat didàctica i posterior debat davant el tribunal amb la següent distribució màxima del temps disponible:

  • 25 minuts per a la defensa oral de la programació i de la unitat didàctica distribuïts en un màxim de 10 minuts per a la defensa de la programació didàctica i el temps restant per a la presentació de la unitat didàctica.
  • El tribunal disposarà de 10 minuts per plantejar a l’aspirant les preguntes o qüestions en relació amb el contingut de la seva intervenció i de la contextualització en situacions concretes d’aula o contingut pràctic.

b) Segona prova: Part A. Prova pràctica

  • L’aspirant disposarà de tres hores com a màxim per a la resolució de la prova pràctica Posteriorment, els aspirants seran convocats pel tribunal, per a la lectura de la prova pràctica en relació amb la situació d’aprenentatge a l’aula.
  • L’aspirant disposarà, a aquests efectes, d’un temps màxim de vint minuts, en els quals, finalitzada la lectura, el tribunal pot plantejar dubtes i demanar aclariments a l’aspirant en un temps màxim de deu minuts.