Oposicions: Modificació de la distribució de les places per cossos, especialitats i procediments


17 Ene, 2020

Oposicions: Modificació de la distribució de les places per cossos, especialitats i procediments (convocatòria 2019-20)

 

La Resolució EDU/17/2020, de 23 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent (DOGC núm. 8042, de 15.1.2020) estableix, en la base 1 de l'annex 1, la distribució de places per cossos i especialitats, i la distribució de les places per als diferents procediments i per al torn de reserva, si escau.

Tenint en compte que aquesta convocatòria inclou places de l'oferta d'ocupació pública per a l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovades per Acord GOV/156/2018, de 20 de desembre i per Acord GOV/177/2019, de 3 de desembre, cal modificar la distribució de les places entre els diferents procediments, en el sentit de donar més rellevància a l'ingrés a la funció pública docent per al torn lliure.

Per aquest motiu, prèvia informació als representants dels treballadors de la Mesa Sectorial de Negociació de Personal Docent, el Departament ha iniciat la tramitació de la corresponent resolució de modificació la Resolució esmentada, que es publicarà al DOGC de forma immediata.

En aquest sentit, consulteu la distribució de les places per cossos, especialitats, procediments i torns a l'apartat places per especialitat.

Nota: Aquesta modificació en la distribució de places no afecta al número total de places ofertadas, només canvia la seva distribució en L: proceidmet d'ingrés lliure; R: reserva per aspirants amb discapacitat; A: procedimentd'accés a un cos del mateix grup i complement de destinació i E: procediment d'accés a un cos de grup superior.

Web del departament