BAREM CONVOCATÒRIA OPOSICIONS


23 Ene, 2020

a) RESUM BAREM INGRÉS ACCÉS LLIURE I RESERVA

Per a concrecions i documents justificatius s’ha de consultar l’annex 3 de la convocatòria.

 

Únicament es valoren els mèrits perfeccionats fins a la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds de participació. Les compulses per a justificar mèrits han d’estar fetes per l’òrgan convocant, dintre els quals s’inclouen també els tribunals.

1. Experiència docent prèvia (màxim 7,000 punts)

1.1 Per cada any d’experiència docent en centres públics en especialitats del cos al qual opta l’aspirant: 0,7000 punts.

1.2 Per cada any d’experiència docent en centres públics en especialitats de cossos diferents al qual opta l’aspirant: 0,3500 punts.

1.3 Per cada any d’experiència docent en altres centres en especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l’impartit pel cos al qual opta l’aspirant: 0,1500 punts.

1.4 Per cada any d’experiència docent en altres centres en especialitats de diferent nivell o etapa educativa que l’impartit pel cos al qual opta l’aspirant: 0,1000 punt.

2 Formació acadèmica (màxim 5,0000 punts)

2.1 Expedient acadèmic en el títol al·legat (màxim 1,5000 punts).

 2.2 Postgraus, doctorat i premis extraordinaris.

2.2.1 Pel certificat-diploma acreditatiu d’estudis de tercer cicle o el títol oficial de màster, o suficiència investigadora o qualsevol altre títol equivalent: 1,0000 punt (estudis oficials de postgrau).

2.2.2 Pel fet de posseir el títol de doctor: 1,0000 punt.

2.2.3 Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat: 0,5000 punts.

2.3 Altres titulacions universitàries.

                              2.3.1 Titulacions universitàries de primer cicle: 1,0000 punt.

2.3.2 Titulacions universitàries de segon cicle: 1,0000 punt.

2.4 Titulacions d’ensenyament de règim especial i de formació professional inicial.

2.4.1 Per cada titulació professional de música o dansa: 0,5000 punts.

2.4.2 Per cada certificat de nivell avançat o equivalent d’escoles oficials d’idiomes: 0,5000 punts (certificats equivalents al B2 del MECR).

2.4.3 Per cada titulació de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny: 0,2000 punts.

2.4.4 Per cada titulació de tècnic superior de formació professional: 0,2000 punts.

 2.4.5 Per cada titulació de tècnic esportiu superior: 0,2000 punts.

3. Altres mèrits (màxim 2,0000 punts)

3.1 Formació permanent. A l’efecte d’aquest subapartat 3.1 es poden acumular els cursos no inferiors a 1,5 crèdits (15 hores) i inferiors a 3 crèdits (30 hores) que compleixin els requisits que s’especifiquen en aquest apartat. Aquesta acumulació es pot fer entre aquests cursos o amb d’altres dels subapartats 3.1.1 o 3.1.2. 3.1.1 No inferior a 3 crèdits (30 hores): 0,1000 punts.

3.1.2 No inferior a 10 crèdits (100 hores): 0,2500 punts.

3.2 Per activitats de formació impartida: per cada bloc de 20 hores impartides, 0,1 punts.

3.3 Certificat de nivell superior de català (C2): 0,2000 punts.

3.4 Domini de llengües estrangeres.

3.4.1 Certificat d’una llengua estrangera del nivell C1: 0,7500 punts.

3.4.2 Certificat d’una llengua estrangera del nivell C2: 1 punt.

3.5 Per haver obtingut una puntuació igual o superior a 6 en la prova de la fase d’oposició del procediment d’ingrés lliure en convocatòries a partir 2007 en una especialitat del mateix cos al qual es presenta ara. Puntuació de 6,0000 a 7,4999: la nota es multiplica per 0,15. Puntuació de 7,5000 a 10,0000: la nota es multiplica per 0,20.

 

b) RESUM BAREM D’ACCÉS A COS DE GRUP SUPERIOR I A UN COS DEL MATEIX GRUP I COMPLEMENT DE DESTINACIÓ

Per a concrecions i documents justificatius vegeu l’annex 4 de la convocatòria.

Únicament es valoren els mèrits perfeccionats fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació. Les compulses per a justificar mèrits han d’estar fetes per l’òrgan convocant, dintre els quals també s’inclouen els tribunals.

 1 Treball realitzat (màxim 5,5000 punts)

1.1 Antiguitat. Per cada any de serveis prestats com a funcionàri/a de carrera del cos des del qual s’aspira a l’accés que sobrepassin els sis d’exigits com a requisit: 0,5000 punts (màxim 4,0000 punts) + 0,0416 punts per mes complet.

1.2 Funcions específiques, avaluació voluntària (màxim 2,5000 punts)

                              1.2.1 Per cada curs com a director/a: 0,3000 punts.

1.2.2 Per cada curs com a cap d’estudis, secretari/a, coordinador/a pedagògic/a o altres: 0,2000 punts.

1.2.3 Per cada curs com a cap de departament, coordinador de cicle o etapa: 0,1000 punts.

 1.2.4 Per cada any a la Inspecció: 0,3000 punts.

 1.2.5 Per cada any en un lloc de l’Administració: 0,2000 punts.

1.2.6 Per l’avaluació positiva de l’activitat docent: màxim 2,0000 punts.

2 Cursos de formació i perfeccionament (màxim 3,0000 punts)

 2.1 Per cada curs de formació i perfeccionament superat:

2.1.1 No inferior a 3 crèdits (30 hores): 0,2500 punts (màxim 1,2500 punts). 2.1.2 No inferior a 10 crèdits (100 hores): 0,5000 punts (màxim 1,7500 punts). A l’efecte del subapartat 2.1.1, es poden acumular els cursos no inferiors a 1,5 crèdits (15 hores) que compleixin els requisits que s’especifiquen en aquest apartat. D’acord amb el que s’estableix a l’article 3 de l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, el nombre d’hores computables per setmana a les activitats no presencials i semipresencials no podrà ser superior a 10.

3. Mèrits acadèmics i altres mèrits (màxim 3,0000 punts)

3.1 Mèrits acadèmics (màxim 1,5000 punts)

3.1.1 Expedient acadèmic en el títol al·legat per a l’accés al cos (consulteu concreció).

3.1.2 Títol de doctor: 0,8000 punts. 3.1.3 Altres titulacions universitàries. 3.1.3.1 Titulacions universitàries de primer cicle: 0,4000 punts.

3.1.3.2 Titulacions universitàries de segon cicle: 0,4000 punts. L’aspirant que hagi realitzat un primer cicle i un segon cicle que s’hagi de valorar, es computarà 0,4000 punts per cada cicle.

3.1.4 Certificat de nivell superior de català (C2): 0,3000 punts.

3.1.5 Titulacions d’ensenyaments de règim especial.

3.1.5.1 Titulacions de música i dansa: 0,2000 punts.

3.1.5.2 Per cada certificat de nivell avançat o equivalent d’escoles oficials d’idiomes: 0,5000 punts (certificats equivalents al B2 del MECR).

3.2 Publicacions, projectes i mèrits artístics (màxim 1,5000 punts).

3.2.1 Publicacions del cos (màxim 0,7500 punts).

 3.2.2 Projectes educatius (màxim 0,7500 punts).

3.2.3 Premis (màxim 0,7500 punts).

3.2.4 Per activitats de formació impartida: per cada bloc de 20 hores impartides, 0,15 punts.

3.3 Per haver obtingut una puntuació igual o superior a 6 en la prova de la fase d’oposició del procediment d’accés en una especialitat del mateix cos al qual es presenta ara: -Puntuació de 6,0000 a 7,4999: la nota es multiplica per 0,20. -Puntuació de 7,5000 a 10,0000: la nota es multiplica per 0,30. En el cas que aquesta puntuació s’hagi obtingut més d’una vegada s’acumulen els còmputs resultants.

 

barem-convocatòria-oposicions