DESTINACIONS PROVISIONALS (RESOLUCIÓ I DATES)


18 May, 2016

RESOLUCIÓ ENS/1215/2016, de 9 de maig per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2016 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics
Terminis :

Presentació de sol·licituds:


Personal funcionari de carrera: del 18 al 31 de maig (inclou Propietaris Provisionals i peticions de Comissions de Servei)


Personal interí: del 2 al 14 de juny


Personal acollit a l'article 25: del 25 de maig al 10 de juny
Propostes de les direccions: del 16 al 29 de juny


Resolució provisional del 10 al 12 de juliol


Resolució definitiva entre el 27 i 28 de juliol.