RETALLADA A LA REDUCCIÓ DE 2H. LECTIVES PER MÉS GRANS DE 55


03 Jun, 2016

Segons  l’ACORD DE 31 DE MAIG, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d'Ensenyament el Departament argumenta:

L'evolució de la piràmide d'edat del col·lectiu docent des de l'any 2005 comporta un nombre creixent de docents compresos entre els 55 i els 64 anys. Aquesta circumstància no fa sostenible el manteniment de la reducció de la jornada lectiva dels més grans de 55 anys en el context econòmic i financer actual de la Generalitat, i més encara si es té en compte que aquesta mesura comporta, en la majoria dels casos, pèrdua d'hores d'atenció lectiva a l'alumnat en la mesura que no és possible compensar amb recursos addicionals deplantilla la totalitat d'hores lectives no impartides pels docents que gaudeixen d'aquesta llicència.

Pel mateix motiu, no és possible aplicar el nomenament complementari del mes de juliol als substituts amb 6 mesos de serveis prestats durant el curs 2015-2016, per l'elevat cost que comporta l'aplicació d'aquesta mesura i tenint present que aquest professorat no fa una activitat docent al mes de juliol i que cobra de la Seguretat Social la part corresponent de l'atur.

 Per tant, El Departament ens treu:

2 Modificar temporalment, durant els cursos escolars 2016-2017 i 2017-2018, l'aplicació del punt 1.3 de l'Acord de la Mesa Sectorial de 17 de novembre de 2005, sobre les condicions específiques de l'horari setmanalper al professorat entre 55 i 64 anys.

En aquest període, el professorat comprès entre els 55 i els 64 anys té l'horari setmanal lectiu d'atenció directa a l'alumnat previst amb caràcter general per al personal docent, que és el següent:

- 25 hores setmanals de docència per als mestres que imparteixen educació infantil i primària.

- 22 hores setmanals de docència per als mestres que imparteixen educació de persones adultes.

- 20 hores setmanals lectives per als professors que imparteixen la resta d'ensenyaments de règim general iespecial.

 Durant el període esmentat, aquest professorat, prèvia sol·licitud i autorització, pot tenir una reducció de 2 hores d'activitats complementàries corresponents a l'horari fix de permanència al centre i no sotmès necessàriament a l'horari fix setmanal.

Les activitats setmanals assignades en substitució de les 2 hores de reducció d'activitats complementàries s'incorporen a l'horari setmanal que no s'ha de fer necessàriament al centre, que passarà a ser de 9 hores i 30 minuts.

 -3 Deixar en suspens, fins al 31 d'agost de 2018, l'aplicació del punt 5.3 de l'Acord de la Mesa Sectorial de 17 de novembre de 2005, sobre el cobrament dels mesos d'estiu per al personal interí que no formi part de l'Acord de garanties de continuïtat. En conseqüència, durant aquest període, el Departament d'Ensenyament no pot efectuar nous nomenaments de personal substitut docent corresponent al mes de juliol amb independència dels serveis prestats en centres públics durant el corresponent curs escolar.

I ens dona:

 -4 Millorar la cobertura de substitucions en els centres educatius públics a partir de l'1 de gener del 2016 en determinats supòsits establerts pel Departament d'Ensenyament i a partir del curs 2016-2017, en la cobertura de les substitucions abans de l'inici de les activitats lectives del curs escolar.

-5 Reconèixer el quart i cinquè estadi de promoció docent al personal funcionari en pràctiques, interí i, amb el tràmit previ davant el Comitè Intercentres, al professorat de religió, amb els mateixos requisits i condicions aplicables al personal docent funcionari de carrera.

L'aplicació d'aquesta mesura tindrà efectes econòmics a partir del dia 1 de gener de 2016.

ANPE ja ha manifestat el seu total rebuig a aquesta nova retallada que afecta als docents majors de 55 anys i al personal interí substitut, i ens sumarem a  qualsevol acció per tal de recuperar tot el que ens continuant arrabassant.