ANPE EXIGEIX AL MINISTERI QUE RECTIFIQUI L'ORDRE MINISTERIAL


24 Abr, 2020

Després de la publicació en el dia d'avui al BOE de l'Ordre EFP / 365/2020 per la qual s'estableixen el marc i les directrius d'actuació per al tercer trimestre del curs 2019-2020 i l'inici del curs 2020-2021, ANPE considera un disbarat normatiu i jurídic les directrius d'actuació per al tercer trimestre del curs 2019-2020 pel que fa a promoció i titulació.

Des d'ANPE no podem ni hem d'assumir que per part de Ministeri d'Educació es dicti una Ordre que contradiu el marc legislatiu comú establert, que sense ser el millor, no per això hagi de deixar de ser d'obligat compliment.

Aquesta Ordre genera confusió i inseguretat jurídica, vulnerant els principis i competències bàsiques que tenen reconeguts el Ministeri d'Educació i Formació Professional d'acord amb els criteris de promoció i titulació segons s'estableixen en la llei d'educació i els tres reials decrets 126/2014, 1104/2014 i 562/2017.

Dita Ordre, reflecteix una sèrie d'acords de la Conferència Sectorial d'Educació d'obligat compliment només per a les CCAA que els subscriguin, i recull que seran les CCAA les que, a l'ESO i el Batxillerat "podran flexibilitzar els criteris de promoció i titulació, sense tenir en compte les limitacions que afectin el nombre d'àrees pendents ". Cal recordar que els criteris de promoció i de titulació estan establerts a la LOE / LOMCE, on es recull el límit màxim d'àrees pendents per poder promocionar i les condicions de titulació, cosa que és competència estatal i que no pot ser derogada per una Ordre ministerial.

Considerem que l'Ordre publicada avui, a més de conculcar els valors d'esforç, mèrit o igualtat d'oportunitats en l'alumnat, engrandeix la bretxa ja existent al territori nacional i resta valor a la feina que els nostres docents estan realitzant amb esforç, dedicació i gran professionalitat.

Hem de tenir en compte que els docents necessitem instruccions objectives, clares i concises per poder realitzar el nostre treball adequadament, ja que la lliure interpretació genera inseguretat jurídica i menyscaba el lideratge pedagògic i l’autoritat acadèmica amb els nostres alumnes, la llibertat de càtedra i l'autonomia pedagògica i organitzativa dels centres. Segons aquesta ordre i les que prèviament han publicat les comunitats autònomes hi ha una diferència substancial entre els criteris de promoció i titulació depenent del territori en el qual visquin els alumnes.

ANPE exigeix ​​coherència i respecte a l'esforç dels nostres alumnes, a l'esforç, dedicació i professionalitat dels nostres docents i, per tant, al nostre propi sistema educatiu i al marc jurídic actual, que no és altre que l'establert amb caràcter general i estatal en la LOE / LOMCE, de manera que exigim la rectificació d'aquesta Ordre que considerem contradiu la legislació vigent i és perjudicial per a l’alumnat i el professorat.

Un estat d'alarma no pot ser l'excusa per a la vulneració de l'actual marc normatiu, desvirtuant la funció docent i atemptant contra el principi d'igualtat d'oportunitats de l'alumnat.

boe-a-2020-4609