Llista provisional d'admesos i exclosos del concurs oposició de personal docent


27 May, 2020

A conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19, d'acord amb l'apartat primer de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, es van suspendre de forma genèrica els terminis administratius des del dia 14 de març.

Per aquest motiu, el termini de presentació de reclamacions d'esmenes a la llista provisional d'admesos i exclosos del concurs oposició de personal docent, convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, establert en deu dies hàbils, que es computaven des del dia 3 al 16 de març, ambdós inclosos, va quedar suspès en la data esmentada, faltant un dia hàbil per concloure'l.

El Reial decret 537/2020, de 22 de maig pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, estableix, a l'article 9 que amb efectes d'1 de juny de 2020, el còmput dels terminis administratius que haguessin estat suspesos es reprendrà o es reiniciarà. Per aquest motiu, es reprendrà el termini per presentar reclamacions a la llista provisional d'admesos i exclosos, del qual quedava 1 dia hàbil per a la seva finalització, i les persones aspirants podran presentar al·legacions o reclamacions que considerin convenients, fins el dia 2 de juny inclòs.

Llista provisional

Consulta de la llista amb DNI/NIE/passaport i identificador.

Termini de presentació d'esmenes: fins al 2 de juny de 2020 inclòs.

Només si el motiu de l'exclusió és no haver realitzat el pagament dels drets de participació quan s'havia al·legat un motiu per estar-ne exempt o per tenir alguna bonificació i que no s'hagi acreditat, o si el motiu d'exclusió és per haver realitzat un pagament per un import inferior al que corresponia, s'ha de sol·licitar una carta de pagament als serveis territorials corresponents, al Consorci d'Educació de Barcelona o a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona, que s'ha assenyalat a la sol·licitud com a preferent per fer les proves i, amb aquesta carta, fer el pagament, dins el termini indicat al paràgraf anterior, mitjançant transacció electrònica a través de la pàgina d'internet de CaixaBank “la Caixa” o bé utilitzant els terminals ServiCaixa.

En cas que l'interessat no esmeni el defecte que hagi motivat la seva exclusió dins del termini esmentat, se'l tindrà per desistit de la seva sol·licitud.

Accés a la consulta