Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya


01 Jul, 2020

Aquest document té com a finalitat facilitar la tasca organitzativa i pedagògica dels centres educatius i orientar en la presa de decisions per preparar el nou curs escolar.

Instruccions per al curs​ 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya 

Properament es publicaran les directrius, acordades amb el Departament de Salut, ​sobre prevenció, higiene i promoció de la salut, per tal que el curs es pugui dur a terme amb les màximes garanties sanitàries. ​

 

Resum i valoració

 1. Els centres, en l’exercici de la seva autonomia, hauran de buscar fórmules organitzatives durant tot el curs 2020-2021, que garanteixin la màxima presencialitat de tot l’alumnat.
 2. L’evolució actual de la pandèmia fa preveure un escenari d’inici de curs al setembre d’una certa normalitat pel que fa als aspectes organitzatius. Per tant, la planificació general dels grups d’alumnes s’haurà d’ajustar als criteris habituals d’organització del centre.
 3. El Departament d’educació incrementarà el mes de setembre els recursos de personal docent i de suport necessari per afrontar aquest nou context… La concreció d’aquest proveïment es comunicarà als centres durant la primera quinzena del juliol.
 4. L’equip docent també haurà de ser estable, format, preferentment, per un màxim de 2 mestres a primària i de 5 a secundària obligatòria (distribuïts per àmbits) i en cursos de preparació d’accés a cicles i universitat (CFA), un dels quals exercirà la funció de tutor.
 5. Totes les substitucions del personal docent que es puguin produir durant el curs es continuaran cobrint des del primer dia.
 6. El centre elaborarà, en el marc de l’autonomia i amb l’acompanyament de la inspecció educativa, un pla d’organització bàsic i provisional (espais, esglaonaments d’entrades i sortides, franges, utilització dels patis, extraescolars ...) abans del 23 de juliol i, un altre de definitiu, incorporant els horaris, per a la primera setmana de setembre.
 7. El pla també haurà de considerar, en el cas de produir-se un brot del virus localitzat en algun moment del curs, hipotètics escenaris de virtualitat d’una part del temps lectiu, o de tot, en algun agrupament d’alumnes o en tot el centre.
 8. En els ensenyaments postobligatoris, quan no sigui possible garantir la presencialitat de tot l’alumnat del centre, es podran plantejar, de manera excepcional, models híbrids d’aprenentatge. La modalitat híbrida permet dividir el temps de docència per a l’alumnat en tres blocs complementaris: activitat presencial, activitat telemàtica sincrònica (una part de l’alumnat rep la formació dins l’aula i l’altra, al mateix temps, des de casa, o en una altra aula del centre) i activitat telemàtica asincrònica (l’alumnat realitza les activitats proposades pel professorat segons la seva disponibilitat horària).
 9. Els centres que imparteixen ensenyaments obligatoris han de disposar de l’equipament digital necessari per l’assoliment de la competència digital del professorat i de l’alumnat.

ANNEXOS

1r. Cicle Infantil

El nombre màxim d’infants per grup serà: a) grups d'infants menors d'un any: 8 infants, b) grups d'infants d'un a dos anys: 13 infants i c) grups d'infants de dos a tres anys: 20 infants.

Dels serveis escolars i altres activitats educatives 

Es preveu el funcionament del servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i, si és el cas, les activitats educatives del migdia, i de transport escolar. Els centres també podran dur a terme les activitats extraescolars, complementàries, sortides, colònies...), amb les adaptacions que calgui i les mesures de prevenció i seguretat que es determinin.

Dels ensenyaments de batxillerat 

Els centres, en el marc d’autonomia i amb l’acompanyament de la inspecció educativa, hauran de contemplar fórmules organitzatives que garanteixin l’oferta de les matèries optatives, ja siguin amb agrupaments estables d’alumnat – constituint els grups a partir de les matèries comunes de modalitat - o amb agrupaments flexibles virtuals.

Dels ensenyaments de formació professional i règim especial

Sobre els espais específics

Quan no es disposin dels espais suficients caldrà aplicar la modalitat híbrida en els ensenyaments de formació professional i règim especial. Això condicionarà l’organització dels centres en diverses qüestions. Segurament, la més rellevant serà poder disposar d’espais suficients, tant generals com específics, per desenvolupar les activitats pràctiques.

En els centres on es treballa en un únic torn de matí o de tarda s’haurà de considerar la possibilitat de treballar en doble torn per disposar de més espais específics, amb independència del torn d’origen.

Sobre els serveis, els equipaments i els materials específics per treballar amb modalitats no presencials.

En el cas d’un confinament temporal a cada centre educatiu, l’equip directiu i els departaments didàctics hauran de decidir quina part del contingut curricular de cada mòdul professional, unitat formativa o matèria, s’impartirà de forma presencial i quina de manera no presencial (telemàtica sincrònica o asincrònica). És a dir, hi haurà flexibilitat curricular. Aquesta decisió es prendrà, en cada cas, d’acord amb les competències del perfil professional, les característiques dels continguts i els recursos disponibles. En aquesta decisió es tindrà en compte que el grup d’alumnes realitzi, en conjunt, un mínim del 50% de les hores de forma presencial al centre.

Els serveis, els equipaments i els recursos. 

El Departament vetllarà perquè cada centre educatiu disposi de connexió telemàtica i de la formació i els equipaments específics que permetin l’aprenentatge telemàtic de tot l’alumnat. També, caldrà disposar de material i documentació per poder treballar des de casa.


ANPE considera que aquestes instruccions tornen a patir el mateix mal que les instruccions de reobertura dels centres, massa generals, sense concretar i deixant-ho tot en mans de l’anomenada autonomia de centres.

Creiem que:

 • El Departament defuig la seva responsabilitat (El Departament “vetlla”) i la traspassa a les direccions dels centres educatius que veuran com es torna a incrementar el seu treball (les direccions “hauran de”).
 • El Departament proposa flexibilització curricular per a la modalitat no presencial i torna a deixar en mans dels centres decidir quins continguts seran els presencials i quins els telemàtics.
 • El Departament indica que l’alumnat es distribuirà en grups estables. Seran estables també en el àpats del menjador i en el transport escolar? Recordem que, el conseller d’Educació va dir que l’alumnat no hauria de portar mascareta. 
 • El Departament ha passat de parlar de dotar als centres dels docents i els espais necessaris per mantenir unes ràtios raonables a un increment mínim que, si es mantenen els números, potser arribarà, com a màxim, a un docent o personal de suport per centre. 

A l’espera de les directrius ​sobre prevenció, higiene i promoció de la salut, per tal que el curs es pugui dur a terme amb les màximes garanties sanitàries (que tampoc creiem que siguin viables si les mascaretes no són obligatòries, com a mínim, per al personal docent), aquestes instruccions no són les que esperàvem per garantir l’inici i el desenvolupament d’un curs que es presenta prou complicat per la incertesa del desenvolupament de la pandèmia.