Llista de persones admeses i excloses Oposicions 2020-21


06 Abr, 2021

Llista de persones admeses i excloses

Resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics per la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent.

 

Consulta de la llista amb DNI/NIE/passaport i identificador.

 

Termini presentació de reclamacions: del 7 al 20 d'abril de 2021

Les persones aspirants que figurin com a excloses en la llista provisional poden formular, en el termini de deu dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, les reclamacions que creguin oportunes, per tal d’esmenar el defecte que hagi motivat la seva exclusió, davant de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.