Pla d'actuació per al curs 2021-22 per a centres educatius en el marc de la pandèmia


31 Ago, 2021

inici-de-curs

El Pla d'actuació per al curs 2021-22 per a centres educatius en el marc de la pandèmia té com a punts més rellevants, els següents:

  • Les mascaretes són obligatòries pels infants a partir de 6 anys, sempre que no existeixi una contraindicació al seu ús.
  • La higiene de mans és una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes, així com la del personal docent i no docent. Cal que es garanteixi l'existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d'un sol ús. En punts estratègics (menjador, zona d'aules...) es recomana la col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l'escola.
  • La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix en 1,5 metres, en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en qualsevol cas, excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables.
  • L'ensenyament serà presencial per a tot l'alumnat de tots els ensenyaments des d'educació infantil fins als ensenyaments postobligatoris.
  • El centre ha d'organitzar els grups de convivència estable d’alumnes amb un espai referent.
  • Les entrades i sortides del centre s'han de fer de manera esglaonada, tenint en compte el nombre d'accessos i el nombre de grups estables.
  • La sortida al pati quan l'espai ho requereixi ha de ser esglaonada. A l'espai del pati s'hi pot permetre la interacció de diferents grups de convivència estable, fent ús de la mascareta. Durant l'esbarjo a l'exterior, si es manté el grup de convivència estable, no és necessari l'ús de la mascareta.
  • A les reunions s'han d'establir les mesures necessàries per garantir el distanciament físic de seguretat d'1,5 metres, i és obligatori l'ús de la mascareta. Quan no sigui possible mantenir les mesures necessàries, les reunions han de ser telemàtiques. Els claustres es poden fer en espais exteriors vetllant per mantenir la distància i l'ús de mascareta.

Bon inici de curs per a tots i totes!

#AnpeSempreAmbTu

 
pla-actuació-per-al-curs-2021-2022-per-als-centre