Publicació de la llista definitiva del concurs per a mentors/ores digitals


24 Nov, 2021

informàtica

La comissió central de selecció ha revisat el compliment dels requisits i publica la llista de persones admeses i excloses​, i assigna, a cadascun dels serveis territorials o, si escau, al Consorci d’Educació de Barcelona, les persones a les quals cal avaluar, d’acord amb la selecció dels CRP que el candidat/a ha marcat com a primera​ opció. ​

Llista definitiva de persones admeses i excloses per passar a fase de concurs en el procés de selecció de mentors i mentores digitals

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/20211122_Llista_definitiva_admesos_exclosos_Mentors_Digitals.pdf

Seguiment del procés: ​entrevista

Les persones admeses poden comprovar la comissió territorial o central assignada, que s'encarregarà de valorar els seus mèrits i de fer l’entrevista en funció de la primera opció de lloc de treball prioritzat en la sol·licitud, un cop s'hagi publicat la llista definitiva.

Amb aquest propòsit, es convocarà a les persones admeses a l’entrevista personal en format de videoconferència, que tindrà una durada aproximada de 20 minuts, la convocatòria de la qual es rebrà per valisa electrònica, amb un marge de 48 hores i en un període inferior a 10 dies hàbils a partir de la data que es publiqui la llista definitiva de persones admeses i excloses per passar a la fase de concurs.

Un cop fetes les valoracions, es publicarà la llista provisional de mentors/ores d’admesos i exclosos. A partir de l’endemà d’aquesta publicació, hi ha cinc dies hàbils per fer reclamacions. Per fer-les cal enviar les al·legacions mitjançant valisa electrònica a la presidenta de la comissió central de selecció de mentors/ores digitals. Quan l'hagi valorat les al·legacions i es publicarà la llista definitiva.

Està previst que tot el procés finalitzi la primera quinzena de desembre, per tal de designar els llocs de tre​ball, signar les comissions de servei i oferir le​s vacants dels centres al concurs de borsa de treball de personal docent.​