DOGC. Publicació de les llistes de persones aspirants seleccionades en el concurs oposició convocat per la Resolució EDU/182/202


01 Dic, 2021

oposicions2

 

RESOLUCIÓ EDU/3542/2021, de 26 de novembre, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener.

Termini entrega documentació: el 2 al 21 de desembre de 2021 (20 dies naturals des de l'endemà de la publicació de la llista de persones seleccionades al DOGC)

Les declaracions responsables es faran preferentment per mitjans telemàtics i serà necessari disposar d'un certificat digital reconegut o qualificat, com el DNI electrònic o l'idCAT, entre d'altres.

Si no disposeu de signatura electrònica reconeguda o qualificada, podeu sol·licitar-la a la pàgina d'IdCAT

a. Telemàticament (si es disposa de signatura electrònica)

Tràmit amb signatura electrònica.

b. Presencialment (si no es disposa de signatura electrònica):

Document de declaracions responsables

D'acord amb les declaracions responsables formulades, el Departament d'Educació farà les comprovacions oportunes de la documentació a què fa referència la base 9.1 de l'annex 1 de la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, a través de les plataformes d'interoperabilitat, per a l'acreditació dels requisits d'ingrés i accés. En cas que alguna dada no consti informada a la plataforma d'interoperabilitat, es requerirà la documentació acreditativa a la persona interessada.

Documentació a què fa referència la base 9.1 de l'annex 1 de la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener:

  • Fotocòpia confrontada del títol exigit per a l'ingrés al cos o certificació acadèmica original. ***
  • Fotocòpia confrontada que acrediti estar en possessió del títol oficial de màster universitari (Només Secundària i FP). ***
  • Fotocòpia confrontada del document nacional d'identitat (DNI) o altre document acreditatiu de la nacionalitat.

***Quan aquesta fotocòpia ja hagi estat entregada al Departament d'Educació i consti informada al seu registre informàtic de personal docent, no cal que es presenti.

Renúncia

Si es vol renunciar a tots els drets que puguin correspondre per la participació al concurs oposició, s'ha de presentar el formulari corresponent, abans de l'1 de setembre de 2022.

Formulari de renúncia

 

Atenció: Inscripció a la Borsa de Treball de Personal Docent

Si s'ha superat la fase d'oposició (persones seleccionades i no seleccionades)

Les persones, seleccionades i no seleccionades, que han superat la fase d'oposició en el procediment d'ingrés al cos docent corresponent i que no formen part de la borsa de treball de personal interí docent, si en volen formar part, han de seguir les indicacions de la Borsa de personal docent per al curs 2022-2023.

Termini d'inscripció a la borsa de treball de personal interí docent: del 2 al 21 de desembre de 2021.

 

Destinació provisional per al curs 2022-2023: s'haurà de presentar la sol·licitud de destinació provisional com a persona funcionària en pràctiques d'acord amb els criteris que estableixi la corresponent resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics que reguli el procediment d'adjudicacions provisionals per al curs 2022-2023. Es podrà consultar tota la informació a la pàgina d'adjudicacions de destinacions provisionals d'aquest web.