Concurs de Mèrits: Valoració provisional dels mèrits i Reclamacions


21 Feb, 2023

Concurs de Mèrits: Valoració provisional dels mèrits

El tribunal ha fet públic el resultat de la valoració provisional dels teus mèrits, detallat per cada apartat i subapartat.

Disposes d'un termini de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà d'aquest publicació, per presentar reclamacions contra la valoració provisional de mèrits, a través de l'espai personal de l'aplicació.

El tribunal estimarà o desestimarà les reclamacions i s'incorporaran a l'espai personal de l'aplicació. Contra aquesta valoració pots interposar recurs d'alçada davant la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes.

Consulta la puntuació provisional

Llista provisional de mèrits. Tribunal 1 a 13  

Llista provisional de mèrits. Tribunal 14 a 23  

Llista provisional de mèrits per cos i especialitat 

Resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics 

per la qual es fan públics els acords dels tribunals d'aprovació dels resultats de la valoració provisional dels mèrits del concurs excepcional de mèrits per a l'ingrés a la funció pública docent.

Accedeix al "Llistat provisional de valoració de mèrits", dins del teu Espai personal per consultar la valoració dels mèrits i presentar la reclamació, si la consideres necessària.

Dins del "Llistat provisional de valoració de mèrits", del teu Espai personal, la informació està agrupada per apartats. En el primer consta la taula amb la puntuació provisional atorgada als mèrits que has al·legat. A continuació, pots veure el detall de motius de no acceptació d'un mèrit i presentar la reclamació corresponent a cada apartat.

El termini de reclamacions és del 22 de febrer al 7 de març de 2023. Pots presentar reclamació contra un mèrit no acceptat i contra la puntuació atorgada.

Només s'admeten reclamacions de mèrits que consten a la teva sol·licitud de participació.

Com presentar una reclamació

Altres Reclamacions Concurs de Mèrits

Donat el gran nombre de queixes que estem rebent sobre la valoració de mèrits recentment publicada del Concurs de Mèrits, us recomanem que, a banda de la reclamació telemàtica, presenteu la mateixa reclamació:

Per Petició genèrica

Al correu estabilitzaciodocent.educacio@gencat.cat

Per Evalisa a Dolors Collell Surinyach (Directora General del Professorat i Pesonal de Centres Públics) i còpia a M. Carme Gutièrrez López (Subdirectora General de Gestió de Personal Docent).

A més a més, en el concurs de mèrits de Catalunya, sembla que no s’estan valorant els cursos realitzats online quan superen les 10 hores setmanals, perquè hi ha una normativa interna catalana que així ho regula.

De totes maneres, cal reclamar i fer la següent observació:

Mencionar la *Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 2014 (Recurso 53/2013)*, que expressament diu que aquesta limitació no es pot aplicar si no consta expressament en la convocatòria o s’ha aplicat _ad hoc_ posteriorment.

El Departament comunica que s’ha actualitzat la pàgina web per tal que els aspirants vegin, on poden escriure les observacions que considerin en relació a la reclamació presentada, a part que sempre poden adjuntar com a document un pdf on poden argumentar allò que doni suport a la seva petició. Cal tenir en compte, però, que si presenten documentació i volen, a més, detallar l’argumentari que considerin, ho tindran que adjuntar a l’aplicatiu en un únic document en pdf.
Enllaç