Concurs de Mèrits: Valoració definitiva dels mèrits. Recurs d'alçada i Renúncies


31 Mar, 2023

Concurs de Mèrits: Valoració definitiva dels mèrits

Consulta: Valoració definitiva dels mèrits 

Llistes de persones seleccionades

Finalitzada la valoració de mèrits, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics publicarà al Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, eTauler (http://tauler.gencat.cat), així com al web del Departament d'Educació, l'acord de cada tribunal per especialitat amb la llista definitiva de les persones seleccionades a l'especialitat corresponent, segons la puntuació total obtinguda en la valoració dels mèrits. Finalitzat el termini de presentació de reclamacions contra la valoració provisional dels mèrits, es publica la valoració definitiva dels mèrits i s'incorporen a l'Espai personal.

Contra la llista definitiva de persones aspirants seleccionades publicada per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes.

Amb aquesta publicació es considera feta la notificació a les persones interessades a tots els efectes.

Contra la valoració definitiva de mèrits es pot interposar recurs d'alçada davant la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació (1 d'abril al 2 de maig)..

Llista per tribunal de la valoració definitiva dels mèrits (tribunal 1-13)

Llista per tribunal de la valoració definitiva dels mèrits (tribunal 14-19)

Llista per tribunal de la valoració definitiva dels mèrits (tribunal 20-23)

Llista de proposta de persones seleccionades

Llista complementària per especialitats

Llista de renúncies

Renúncies

Si vols presentar la renúncia al procediment excepcional de mèrits per a l'ingrés a la funció pública docent convocat pel Departament d’Educació, has de seguir els passos següents.

Presentació de renúncies 

#anpecatalunya #anpeambtu