Sol.licitud d'adjudicacions provisionals personal funcionari de carrera i en pràctiques


16 May, 2023

Horari de l'aplicació per presentar la sol·licitud

  • De dilluns a divendres: de 8 a 23 hores
  • Dissabte i diumenge: de 9 a 21 hores

Accés a la sol·licitud

Sol·licitud amb identificador GICAR

Sol·licitud amb identificador IDCat Mòbil

Ha de formalitzar aquesta sol·licitud tot el professorat que sol·licita el reingrés, el professorat amb destinació provisional, amb inclusió del que va perdre la seva destinació definitiva per adscripció a llocs de l'estranger o de l'Administració, així com el professorat que consta en la llista de proposta de persones seleccionades en el concurs extraordinari de mèrits.

La sol·licitud individual és per participar en la fase d'elecció, sense perjudici que aquest professorat sigui proposat per la direcció d'un o més centres.

Les especialitats i llocs específics (amb perfil professional i/o temporals) que pot sol·licitar, fins a un màxim de 18, són les que tingui reconegudes per titulació.

La primera especialitat a consignar ha de ser una de les especialitats d'oposició, tot i que es podrà prioritzar, per aquesta mateixa especialitat, la destinació a llocs ordinaris o en llocs de treball específics amb perfil professional.

No cal que consti en primer lloc l'especialitat d'oposició en el cas que en la sol·licitud es prioritzin els llocs de treball docents d'aula d'acollida (AAP o ADC) o els llocs de suport a l'escola inclusiva (UEE o UES). Quan es demani en primer lloc algun d'aquests o tots dos llocs, a continuació caldrà consignar l'especialitat titular, com a lloc ordinari o com a lloc amb perfil professional.

Es pot demanar fins a 60 peticions entre centres, municipis, zones i comarques.

Si es vol ser adjudicat a un lloc en CFA, CMC, CEE, lloc amb perfil professional i lloc específic temporal (aula d'acollida o de suport a l'escola inclusiva) s’ha de sol·licitar explícitament.

Aquest col·lectiu està obligat a incloure totes les comarques en la seva sol·licitud.

Web del Departament (Suport i incidències)