Oposicions 2023: Nomenades les Comissions de Selecció


09 Jun, 2023

Resolució, de 9 de juny de 2023, de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics per la qual es fa pública la composició de les comissions de selecció dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l'ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre.

  • Si pel nombre d'aspirants i places convocades és necessari nomenar més d'un tribunal per a alguna de les especialitats, s'ha de constituir una comissió de selecció per cadascuna d'aquestes especialitats.
  • Les comissions de selecció han d'estar formades per un nombre imparell de presidents de tribunals de l'especialitat.
  • En les especialitats que es nomeni tribunal únic, aquest actua, a més, com a comissió de selecció.

Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre:

“6.4 Comissions de selecció

Quan en funció del nombre d'aspirants i places convocades sigui necessari nomenar més d'un tribunal per a alguna de les especialitats, s'ha de constituir una comissió de selecció per cadascuna d'aquestes especialitats.

6.10 Funcions de les comissions de selecció

Correspon a les comissions:

a) La coordinació dels tribunals.

b) La determinació dels criteris d'actuació dels tribunals i la seva homogeneïtzació, així com els criteris de correcció de les proves de la fase d'oposició.

c) L'elaboració del contingut de la prova pràctica en les especialitats de formació professional.

d) L'agregació de les puntuacions de la fase de concurs a les adjudicades pels tribunals en la fase d'oposició, la ponderació de les puntuacions d'ambdues fases, l'ordenació de les persones aspirants i l'elaboració de les llistes de les persones aspirants que hagin superat ambdues fases.

e) La declaració de les persones aspirants que hagin superat les fases de concurs i oposició, la publicació de les llistes de persones aspirants seleccionades, així com la tramesa d'aquestes a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

f) La realització, quan sigui necessari, de les proves complementàries a què fa esment la base 8.1.2.

Durant el desenvolupament del procés selectiu les comissions de selecció han de resoldre tots els dubtes que puguin sorgir en aplicació del procediment establert a les respectives convocatòries”.

#anpecatalunya #anpeambtu