Oposicions 2023: Publicats els Criteris de Correcció


12 Jun, 2023

Les comissions de selecció faran públics els criteris de correcció de les proves de la fase d'oposició, com a mínim tres setmanes abans de l'inici de les proves.

Aquests criteris de correcció especifiquen les pautes, orientacions i criteris amb els quals els tribunals avaluen cadascuna de les parts de la prova.

Criteris de Correcció 

 

T’interessa:

Prova única 

Prova de llengües 

Part A: desenvolupament d'un tema 

Part B.1: unitat didàctica o situació d'aprenentatge 

Part B.2: exercici pràctic (només especialitats de formació professional) 

Citació 

Superació de la fase d'oposició