Concurs de Mèrits: Valoració definitiva dels mèrits i proposta de persones seleccionades


15 Jun, 2023

Resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics per la qual es fan públics els resultats de la nova valoració definitiva dels mèrits i els acords dels tribunals amb la nova proposta de persones seleccionades al concurs excepcional de mèrits per a l'ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/2563.

Annex 1. Estimació dels recursos d'alçada 

Annex 2. Renúncies 

Annex 3. Llista per especialitats de la valoració definitiva dels mèrits 

Annex 4. Llista de proposta de persones seleccionades 

Annex 5. Llista complementària per especialitats 

Des de l'Espai personal pots consultar el detall de la valoració definitiva dels mèrits de les especialitats en què participes.

Un cop publicada la llista de persones seleccionades, es requerirà la presentació de la documentació dels requisits de participació que no s'hagin pogut comprovar.

Recomanem a tots/es els companys/es que estiguin seleccionats a Catalunya i a una altra CCAA que renunciïn el més aviat possible a la plaça que no volen, abans que el Departament faci arribar el llistat al Ministeri.

Si us trobeu en el cas anterior, ANPE València ha organitzat una reunió telemàtica avui mateix, DIJOUS 15 de JUNY, a les 17:00h per explicar i resoldre tots els dubtes que poden sorgir en funció de les diferents casuístiques en què podeu trobar-vos.

Podeu connectar-vos a la reunió en AQUEST ENLLAÇ (no requereix inscripció prèvia).

Llistats definitius de persones seleccionades al Concurs de Mèrits a la Comunitat Valenciana 

Ministerio:

“Se publica, además, la lista general de participantes que, habiendo obtenido plaza en alguna de las administraciones educativas firmantes del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación, han resultado adjudicados también en las convocatorias realizadas por las Comunidades Autónomas de Galicia y de Cataluña.

Dichos aspirantes, conforme a lo dispuesto en el arrtículo 10 del Real Decreto 276/2007 de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley, deberán optar por una de las plazas, en la forma que determine la Administración educativa competente”.