Concurs Oposició 2023: Fase de mèrits, barem i calendari


14 Sep, 2023

Quins mèrits es valoren?

Únicament es valoren els mèrits assolits fins al 10 de febrer de 2023 i que hagin estat al·legats, en l'apartat que correspongui, per la persona aspirant.

La puntuació màxima que pots aconseguir per la valoració de tots els mèrits és de 10 punts, que es desglossen de la manera següent:

 • experiència docent: fins a 7 punts (apartat 1 de l'annex 2 de la Resolució);
 • formació acadèmica: fins a 2 punts (apartat 2 de l'annex 2 de la Resolució);
 • altres mèrits: fins a 1 punt (apartat 3 de l'annex 2 de la Resolució).

Un mateix mèrit no pot ser valorat en més d'un apartat ni subapartat.

Pots consultar el barem a l'annex 2 de la convocatòria en la Resolució EDU/4037/2022, publicada el 27 de desembre de 2022 al DOGC.

 

Calendari

 • Puntuació de la fase d'oposició: del 12 al 15 de setembre 2023
 • Reclamacions a la llista provisional: del 13 al 19 de setembre 2023 (dos dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació.
 • Publicació de la llista definitiva amb els aspirants que passen a la fase de concurs (mínim 5 punts): Primera setmana d'octubre!!!

​Per tant, totes les dates que hi ha a posteriori "queden anul.lades i supeditades" a l'anterior. Esperem confirmació de les dates definitives.

 • Publicació de la convocatòria de presentació de mèrits (amb 14 hores d’antelació)
 • Presentació de mèrits (5 dies a través de l’aplicació)
 • Publicació de la llista provisional de valoració de mèrits
 • Reclamacions a la llista provisional de mèrits (2 dies hàbils): del 7 al 8 de novembre 2023?
 • Publicació de la llista definitiva de mèrits: 21 de novembre 2023?
 • Publicació provisional seleccionats: 29 de novembre 2023?
 • Termini de reclamacions de la llista provisional de seleccionats (2 dies hàbils): del 30 de novembre a l’1 de desembre de 2023?
 • Publicació de la llista definitiva de seleccionats: 5 de desembre de 2023?
 • Publicació al DOGC d'aspirants seleccionats: abans del 31 de desembre de 2023
 • Fase de pràctiques: de l'1 de setembre al 15 de desembre de 2024
 • Nomenament funcionaris de carrera: 31 de desembre de 2024

 

barem-mèrits-concurs-oposició