Oposicions 2023: Puntuacions Definitives, Presentació de Mèrits i Dades processos d'estabilització


02 Oct, 2023

Concurs-Oposició 2023

1) Puntuacions definitives de les diferents parts de la prova

Al llarg del 2 d'octubre els tribunals han publicat a l’Espai Personal les puntuacions definitives de les diferents parts de la prova.

Contra la puntuació definitiva de la prova es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà d’aquesta publicació. ANPE Catalunya posa a disposició dels seus afiliats/des un model de recurs d'alçada contra la puntuació definitiva de la prova de les Oposicions. 

2) Presentació de mèrits

Si superes la fase d'oposició, cal que emplenis i enregistris a l'Espai personal la "Sol·licitud de valoració i full d'al·legació de mèrits del procediment d'ingrés" amb tots els mèrits que vols que el tribunal et valori, tant els que consten a l'aplicació com els nous al·legats.

El termini de presentació d'al·legacions s'inicia el 4 d'octubre a les 10 hores del matí. Consulta la convocatòria del teu tribunal a l'Espai personal per conèixer el termini. Un cop finalitzat, pots consultar la documentació, però no afegir-ne de nova ni presentar més al·legacions.

Més informació molt important a la web del Departament.

Recordeu:

Únicament es valoren els mèrits assolits fins al 10 de febrer de 2023 i al·legats a l'apartat que correspongui.

La puntuació màxima que pots aconseguir per la valoració de tots els mèrits és de 10 punts, que es desglossen de la manera següent:

  • experiència docent: fins a 7 punts (apartat 1 de l'annex 2 de la Resolució);
  • formació acadèmica: fins a 2 punts (apartat 2 de l'annex 2 de la Resolució);
  • altres mèrits: fins a 1 punt (apartat 3 de l'annex 2 de la Resolució).

Un mateix mèrit no pot ser valorat en més d'un apartat ni subapartat.

Pots consultar el barem a l'annex 2 de la convocatòria en la Resolució EDU/4037/2022, publicada el 27 de desembre de 2022 al DOGC.

Superació del concurs oposició: Fase oposició (proves) (60%)+Fase concurs (mèrits) (40%)

Moltes felicitats a tots/es els que ho heu aconseguit!

Últimes novetats:

1. S’amplia el termini de Presentació de Mèrits fins al dia 11 d’octubre a les 14h.

2. "Sol·licitud de valoració i full d'al·legació de mèrits del procediment d'ingrés

a) Còmput dels dies a l'apartat 1 de la sol·licitud (Presentació de Mèrits)

  • Feta la consulta al Departament, la resposta és que al barem ja surten els dies sobrants afegits als mesos i que els tribunals tindran el còmput total de l’experiència docent, proporcionada pel Departament.
  • Que vosaltres heu de posar els anys i els mesos a la sol·licitud i que els dies, que tingueu sobrants els heu d’afegir al final de tot l’apartat 1 (o explicar-lo al full 6, que hi ha més espai).  Per exemple, jo tinc 5 dies sobrants d’un nomenament, 18 d’un altre, 8 d’un altre i 13 d’un altre. Els sumo i em dona: 44 dies. Això és un mes i 14 dies (aquests es perdran perquè no arriben al mes) i al full, a l’apartat corresponent del punt 1, posaré: Dies acumulats diferents nomenaments apartat 1.1 (si és que tots els nomenaments eren d’aquest apartat o a on correspongui: 1.2, 1.3, 1.4): 1 mes i la puntuació corresponent.

b) Si detectes que algun document no és correcte i el vols substituir, adjunta'n un de nou. Recorda que no pots afegir més d'un document amb el mateix nom. Per aquest motiu, puja el document correcte amb el mateix nom i afegeix una paraula que indiqui que és una nova versió, per exemple la paraula "CORRECTE" al final del nom del document.

3. Han canviat el redactat del subapartat 2.4.2: Certificat de nivell avançat, o equivalent d’escoles oficials EOI i, per tant, el C2 de Català, malgrat no ser expedit per l’EOI, puntuarà en aquest  apartat.

4. EOI: les certificacions acadèmiques no serveixen. S'ha d’haver pagat els drets d’expedició del títol i, per tant, presentar el resguard de pagament o bé el títol.

5. Màsters propis poden puntuar a l’apartat 3.2 i els oficials al punt 2.2.1 (només puntúa un), però, si un té més d’un oficial, també el pot posar a l’apartat 3.2.

Finalment, en cas de dubte, sobre si presentar o no un mèrit, poseu-ho-tot perquè, com veieu, hi ha canvis que no estan contemplats a la convocatòria. Si no correspon, el tribunal ja el desestimarà.

guia-mèrits-presentació
dades_estabilitzacio_resum_mesa_sectorial_-3_octub