Publicació al DOGC llistes persones seleccionades oposicions 2023


18 Dic, 2023

RESOLUCIÓ EDU/4207/2023, de 13 de desembre, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants seleccionades en el concurs oposició per a l'ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre.

Termini: 19 de desembre de 2023 i el 6 de gener de 2024

Presentació de declaracions responsables per a l'ingrés a la funció pública docent

  1. Dins del termini de vint dies naturals, que s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, les persones seleccionades han de presentar el document de les declaracions responsables, amb signatura electrònica, mitjançant el tràmit electrònic “Declaracions responsables per a l’ingrés a la funció pública docent” publicat a la pàgina web del Departament d'Educació, i adreçat a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics del Departament d'Educació.
  2. Les persones seleccionades han de participar en el procediment d'adjudicacions de destinacions provisionals pel curs 2023-2024 per obtenir la seva destinació.
  3. La data de presa de possessió de la destinació adjudicada té efectes administratius d'1 de setembre de 2024. Les persones seleccionades que en el termini dels cinc dies següents a aquesta data no s'incorporin a les destinacions adjudicades com a funcionaris en pràctiques, s'entén que renuncien a tots els drets que els puguin correspondre per la seva participació en el procediment selectiu, llevat que els hagi estat autoritzat l'ajornament de la fase de pràctiques o de la incorporació a aquesta.
  4. D'acord amb el que estableix l'article 61 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, quan es produeixin renúncies de les persones aspirants seleccionades als drets derivats de la participació en el procediment selectiu, abans del seu nomenament o presa de possessió, s'incorporarà, a la llista definitiva de persones aspirants seleccionades, les que segueixen a les proposades, d'acord amb les llistes complementàries aprovades per les comissions de selecció, sempre i quan en disposin per a les especialitats dels cossos on s'han produït les renúncies.

Les renúncies al procediment s'han de presentar mitjançant el tràmit electrònic “Presentació de renúncies” publicat a la pàgina web del Departament d'Educació, amb signatura electrònica i adreçades a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

Enhorabona a tots els seleccionats/des!