Provisió de llocs de treball a l’IOC en comissió de serveis


31 Ene, 2024

Provisió de llocs de treball a l’IOC en comissió de serveis

RESOLUCIÓ EDU/172/2024, de 25 de gener, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a l'Institut Obert de Catalunya.

Requisits de participació

Poden participar en el procediment de provisió les persones funcionàries de carrera que compleixin els requisits específics següents:

a) Pertànyer al cos docent del lloc de treball convocat.

b) Acreditar 5 anys d'exercici de la docència presencial en ensenyaments no universitaris del sistema educatiu.

c) Acreditar 3 anys d'exercici de la docència presencial en el cos docent i en l'especialitat corresponent al lloc convocat. Per a les especialitats convocades que, en aplicació del Reial decret 800/2022, de 4 d'octubre, hagin quedat integrades en el Cos de Professors d'Ensenyament Secundari, computa, a efectes d'aquest requisit, el temps d'exercici de la docència que s'hagi prestat quan aquestes especialitats pertanyien al Cos de Professors Tècnics de Formació Professional.

d) Tenir reconegut el perfil professional de competència digital docent.

e) Presentar un projecte de desenvolupament dels continguts del lloc al qual s'opta, vinculat al projecte educatiu del centre, segons el que s'estableix a l'annex 4 d'aquesta Resolució.

El termini de presentació de la sol·licitud és de quinze dies hàbils comptadors a partir de l'endemà que es publiqui aquesta Resolució de convocatòria al DOGC.