Increment addicional del 0,5% en les retribucions dels funcionaris docents


12 Feb, 2024

 

El dijous 8 de febrer de 2024 es va publicar al BOE l'Acord del Consell de Ministres pel qual s'aprova l'increment del 0, 5% en les retribucions dels funcionaris, previst a l' article 19. Dos. 2. b) de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, dels Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023 (LPGE per al 2023).

La LPGE de 2023, respectant l'acord retributiu d'octubre de 2022, va establir un increment salarial fix del 2,5% per a 2023. A aquest percentatge s'hi va afegir el 0,5% com a conseqüència de la variació de l'IPC, i ara s'aprova un altre increment del 0,5%, amb efecte retroactiu a l'1 de gener de 2023, vinculat al PIB nominal, en aplicació de la LGPE per al 2023.

La LGPE per al 2023 estableix que si l'increment del PIB nominal iguala o supera l'estimat pel Govern s'aplicarà un increment retributiu addicional del 0,5%. L'increment del PIB nominal estimat era un 6%, i el creixement del PIB nominal per a l'any 2023 ha estat un 8,6%.

El 8 de febrer es van publicar també les instruccions sobre el pagament al personal del Sector Públic Estatal de la pujada salarial.

L'increment retributiu, juntament amb els endarreriments des del mes de gener de 2023, s'abonarà d'ofici als funcionaris docents de l'àmbit de gestió del MEPFD en la nòmina del mes de febrer de 2024. A Catalunya, previsiblement, a la nòmina del mes de març.

Els docents que en període comprès entre l'1 de gener de 2023 i l'últim dia del mes anterior al pagament dels endarreriments, hagin passat a prestar serveis en una altra Administració Pública, o a una situació diferent a la de servei actiu, hauran de sol·licitar els endarreriments a l'habilitació que li va abonar la retribució durant l'esmentat període.

El model per a la sol·licitud dels endarreriments s'acompanya en l'annex de la Resolució de 7 de febrer de 2024, de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, per la qual es dicten instruccions sobre el pagament al personal del Sector Públic Estatal de l'increment retributiu complementari del 0,5 per cent vinculat a l'evolució del PIB previst en l'article 19.Dos.2.b) de la Llei 31/2022,  de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l' Estat per a l' any 2023.