Reducció de jornada per interès particular


03 May, 2024

 

Reducció de jornada per Interès particular (50% de les retribucions)

Durada: La reducció de jornada s'inicia el dia 1 de setembre i finalitza el 31 d'agost. La reducció de jornada serà prorrogable, però s'haurà de renovar cada any presentant una sol·licitud, tramitant la sol·licitud per ATRI amb anterioritat al 31 de maig del curs anterior.

Durant la segona quinzena del mes de juliol, s’obrirà un segon termini per presentar sol·licituds adreçat exclusivament al personal interí que ha obtingut una vacant a jornada sencera i que estigui interessat en demanar aquesta reducció de jornada. Els funcionaris en pràctiques també podran demanar aquesta reducció de jornada durant el segon termini extraordinari esmentat anteriorment.  Quan s’obri aquest termini extraordinari, es podrà demanar per l’ATRI.

Retribucions: Es cobra un 50% de les retribucions bàsiques i complementàries. Si el temps durant el qual es gaudeix de la reducció de jornada és igual o superior a un any, l'haver regulador a efectes de pensió de jubilació es veurà reduït proporcionalment a la reducció de les retribucions.

Observacions: Aquesta reducció de jornada és aplicable a personal funcionari sempre que ocupi un ll​oc de treball vacant a jornada sencera. Es pot demanar només una reducció de mitja jornada de treball. A petició de la persona interessada, la seva dedicació en el centre es podrà concentrar en 3, 4 o 5 dies. El personal laboral que  ocupi una vacant, d’acord amb l’article 47 del VIè Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya també la podrà demanar. 

L'autorització d'aquesta reducció de jornada resta subordinada a les necessitats del servei, llevat que es tingui cura directa d’un fill o filla de 12 a 14 anys d’edat, i és subjecta al règim que estableix la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat. En el cas del personal funcionari que tingui cura directa d’un fill o filla de 12 a 14 d’edat, aquesta reducció no estarà supeditada a les necessitats de servei.

No es pot sol·licitar la reducció de jornada per interès particular fora del termini establert, ni renunciar-hi abans del 31 d'agost, llevat que sigui per cura directa d’un fill o filla de 12 a 14 anys que en aquest cas es pot demanar fora del termini establert, amb una antelació d’almenys 15 dies a l’inici de la reducció, i ha de finalitzar en la data en què el fill o filla compleix 14 anys. 

La sol·licitud s’ha de presentar cada vegada que s’obtingui un nomenament en un centre diferent al que es tenia concedida la reducció de jornada. Si el nou nomenament és en el mateix centre, la renovació és automàtica.

En el cas de la reducció de jornada per cura directa de fill o filla de 12 a 14 anys d’edat, quan la persona interessada continuï la reducció de jornada, la seva finalització ha de coincidir sempre amb l’últim dia de les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d’agost i en tot cas quan el fill o filla compleix 14 anys d’edat.

La concessió de la reducció de jornada està subordinada a les necessitats del servei, llevat que es tingui cura directa d’un fill o filla de 12 a 14 anys d’edat, i requereix, per tant, el vistiplau de la direcció del centre.  

No es pot autoritzar la reducció de jornada per interès particular el personal que forma part de l'equ​ip directiu del centre, llevat que sigui per cura directa d’un fill o filla de 12 a 14 anys ​. El fet de ser designat membre de l'equip directiu amb posterioritat a la concessió de la reducció de jornada per interès particular comporta que queda sense efectes la concessió esmentada, llevat que sigui per cura directa d’un fill o filla de 12 a 14 anys. La persona que gaudeixi d'aquesta reducció de jornada haurà d'assistir a totes les reunions de claustre, de coordinació, d'avaluació i altres que siguin preceptives i degudament convocades.​​​

Ves a l'ATRI per fer la tramitació