Publicat al DOGC el Decret de règim lingüístic del sistema educatiu


15 May, 2024

Ja s'ha publicat al DOGC el Decret de règim lingüístic del sistema educatiu.

a) Docents de nou ingrés: a partir del curs 2025-2026, les persones que concorrin a les convocatòries de concurs de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres educatius dependents del departament competent en matèria educativa i les que participin en el concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent i l’adquisició de noves especialitats, han d’acreditar el nivell C2 de català i el nivell B2 d’una llengua estrangera.

b) Personal docent centres educatius: a partir del curs 2027-2028, i si així ho determina el departament competent en matèria educativa, el personal docent de centres educatius d'ensenyament no universitari ha d'acreditar el coneixement superior (C2), oral i escrit, de la llengua catalana i de l'aranès, a Aran, en els supòsits relatius als procediments de provisió i promoció que es detallen en l'apartat 1 de l'article 28.

Art 28. El personal docent de centres educatius d’ensenyament no universitari ha d’acreditar el coneixement superior (C2), oral i escrit, de la llengua catalana i de l’aranès, a l’Aran, si així ho determina el departament competent en matèria educativa, en els supòsits següents:

  1. Els procediments de selecció de directors i de directores.
  2. Els procediments de selecció d’inspectors i d’inspectores d’Educació.
  3. Els procediments de convocatòria de provisió de llocs de treball dels serveis educatius i de la Inspecció d’Educació.
  4. L’adscripció a un lloc de treball docent en comissió de serveis.
  5. Qualsevol altre procediment que impliqui una promoció docent o un canvi de lloc de treball o cos funcionarial, provisional o definitiu, mitjançant qualsevol dels sistemes de provisió de llocs de treball.

Des d'ANPE Catalunya manifestem que en un moment de greus mancances de personal aquesta mesura agreujarà encara més la falta de docents als centres.

decret-lingüistic