Presentació de mèrits: instruccions i consells


30 May, 2024

A l'hora de presentar els vostres mèrits, recordeu que heu d’entrar al vostre Espai Personal, apartat Barem.

1. Experiència docent prèvia.
Apareix un còmput per defecte. Si no hi esteu d’acord amb el temps computat, heu de “Presentar documentació”.

2. Formació Acadèmica
2.1 Expedient Acadèmic:
 Heu de posar la nota del expedient acadèmic del títol al·legat  i pujar-lo en “Presentació de documentació” d’aquest apartat 2.
Si teniu un altre títol universitari, també haureu de pujar l’expedient acadèmic.
Si teniu qualsevol altre mèrit en aquest apartat, també haureu d’adjuntar la documentació corresponent.

3. Altres mèrits
3.1 Cal lliurar la relació d'activitats realitzades que la persona aspirant pot obtenir a través de la pàgina web de consulta de certificats: http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/la-meva-formacio/els-meus-certificats/ i afegir el pdf generat a “Presentació de documentació” d’aquest apartat 3”.
Si teniu qualsevol altre mèrit en aquest apartat 3 (C2 Català, oposicions anteriors aprovades), també l’haureu d’adjuntar la documentació corresponent.

Finalment,  haureu de pujar també el "Full d'al·legació de mèrits" amb tots els mèrits que voleu que el tribunal us valori, d'acord amb el que s'estableix a l'Annex 3 de la Resolució convocatòria. Aquest full l’heu de signar digitalment.

Important: Tots els documents s’han de nomenar de la següent forma:

1. Full d’al.legacionsDNI/NIE_NúmTribunal_CodiEspecialitat_Al·legacions

2. La resta de documentsDNI/NIE_NúmTribunal_CodiEspecialitat_(número de l’apartat)

Si teniu qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb nosaltres.