Documents per a l'organització i gestió dels centres curs 2024-2025


07 Jun, 2024

DOIGC: Publicació del 7 de juny de 2024

​​Els Documents per a l'organització i gestió dels centres (DOIGC) recullen les polítiques educatives que impulsa el Departament, amb els objectius del sistema, les prioritats i les actuacions necessàries per portar-les a terme.

Tots els documents en pdf​​​

Aquest curs 2024-2025, és aplicable el document que regula l'ús dels mòbils als centres educatius. 

Els DOIGC s'actualitzen amb els grans canvis normatius que marquen el desenvolupament de les polítiques educatives, en aquest cas el Reial decret 659/2023​, mitjançant el qual es modifiquen molts àmbits dels documents relacionats amb la formació professional. A banda dels canvis més globals, també reflecteixen modificacions concretes. En detallem les principals​:

Actualitat i novetats

Currículum

 • Ensenyaments artístics superiors​. Recu​ll novetats vers l’actualització de les guies AQU i inclusió sobre la Seguretat Social.
 • Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny. ​S'afegeix un supòsit d’exempció de la prova d’accés a grau mitjà i tres a la prova d’accés a grau superior.
 • Currículum dels ensenyaments d’idiomes.​ Es detalla el procediment per convalidar matèries a l'ESO i al batxillerat per a estudis a les EOI; es concreten les característiques de les ofertes específiques de la formació que poden organitzar les EOI, i s'especifiquen les condicions per reconèixer els cursos de les EOI com a activitats de formació del professorat.
 • Concreció i desenvolupament del currí​culum d​​​e l'educació infantil. Incorpora un apartat sobre els principis pedagògics a l'educació infantil.

Gestió​

 • Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d'alumnes. Inclou com tots els centres del Departament d’Educació han de fer la gestió econòmica a través del programa Esfer@.
 • Educació inclusiva. Inclou dos nous apartats: Dinamitzadors i dinamitzadores d’educació inclusiva i Programa de cooperació territorial d’educació inclusiva (PCTEI).
 • Gestió del personal de les escoles bressol. Recull com el centre ha de custodiar en format digital, de forma segura i mitjançant l’aplicació eCENTRES, la documentació referent al control de la jornada i l’horari del personal del Departament d’Educació adscrit a l’escola bressol, i arxivar-la a la unitat de xarxa dels documents electrònics definitius.
 • Gestió del personal docent. Indica com la direcció ha d’arxivar la documentació interna de centre electrònicament.
 • Ús social dels centres. Explica com l’autorització de conformitat signada per l’ús d’equipaments i materials de centre s'ha de digitalitzar de forma segura mitjançant l'aplicació eCENTRES i arxivar-la a la unitat de xarxa dels documents electrònics definitius.

Organització

 • Personal d'administració i serveis i professionals d'atenció educativa. En les funcions del personal d'administració s'han inclòs les tasques pròpies d'administració electrònica amb la plataforma eCENTRES i el registre a Esfera dels documents comptables simples.
 • Personal docent. Concreta les funcions del CLIC en relació amb els plans educatius d’entorn.

Projecte

 • Documents de gestió del centre. Explicita com qualsevol document digital que genera el centre educatiu ha d'estar arxivat adientment a la unitat de xarxa o carpeta que ha creat per a l'arxivament definitiu. L'arxivament d'aquesta documentació ha de recollir les normes descrites a la intranet - Portal de centre.

Resolució per la qual s’aproven cinquanta-dos documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2024-2025