Obertura de la Borsa de Personal Docent


01 Jul, 2024

Obertura de la Borsa de Personal Docent

RESOLUCIÓ EDU/2323/2024, de 3 de juny, per la qual s'obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.

Presentació de sol·licituds: del 2 de juliol de 2024 al 5 de febrer de 2025

Inscripció (Disponible el 2 de juliol)

1. La relació d'especialitats dels cossos docents que requereixen disposar de persones candidates en cada servei territorial, es fa pública al web del Departament d'Educació i dels serveis territorials i aquesta relació d’especialitats pot ser modificada els dies 1 i 15 de cada mes, segons les necessitats que es produeixin.

2. Per tal de fer el seguiment del procediment d'accés, les persones candidates han de consultar l'aplicació i comprovar l'estat de la seva sol·licitud. Amb aquesta consulta també s'obté informació sobre la documentació acreditativa dels requisits o mèrits que, si s'escau, estiguin pendents d'acreditació.

3. Participació condicionada (Màster)

Excepcionalment, en els supòsits de manca de persones candidates en una determinada especialitat docent, es pot determinar que també s'admetin les sol·licituds de les persones que es trobin en algun dels casos següents:

a) Estar matriculades o estar cursant el màster de formació del professorat o la formació pedagògica i didàctica equivalent(no havia espai) exigida per impartir docència en els ensenyaments als quals s'opta.

b) Assumir el compromís de cursar el màster de formació del professorat o la formació pedagògica i didàctica equivalent exigida per impartir docència en els ensenyaments als quals s'opta, abans de la fi del curs 2026-2027.

4. Les persones que deixin de formar part de la borsa de treball durant el curs 2024-2025 no podran tornar a participar en una nova convocatòria d'accés durant el mateix curs escolar.