Publicació al DOGC Persones Seleccionades Oposicions 2024


10 Jul, 2024

RESOLUCIÓ EDU/2478/2024, de 2 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants seleccionades en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre.

Presentació de documentació de les persones seleccionades

Termini: De l'11 al 30 de juliol de 2024

1. Dins del termini de vint dies naturals, que s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, les persones seleccionades han de presentar el document de les declaracions responsables, amb signatura electrònica, mitjançant el tràmit electrònic “Declaracions responsables per a l’ingrés i accés a la funció pública docent” publicat a la pàgina web del Departament d'Educació, i adreçat a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics del Departament d'Educació.

2. Les persones seleccionades han d'incorporar-se a 1 de setembre de 2024 a la destinació adjudicada per la seva participació en el procediment d'adjudicació de destinacions provisionals regulada per la Resolució EDU/1205/2024, d'11 d'abril, i la data de presa de possessió té efectes administratius d'1 de setembre de 2024. Les persones seleccionades que en el termini de dos dies naturals següents a aquesta data no s'incorporin a la seva destinació com a funcionàries en pràctiques, s'entén que renuncien a tots els drets que els puguin correspondre per la seva participació en el procediment selectiu.

3. Si la persona interessada ha estat seleccionada pel mateix cos docent en una altra administració educativa i opta per incorporar-s'hi, cal que presenti la renúncia al procediment mitjançant el tràmit electrònic “Presentació de renúncies” publicat a la pàgina web del Departament d'Educació, amb signatura electrònica i adreçada a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

Presentació de recursos contra les resolucions o actes administratius de les convocatòries d'ingrés i accés a la funció pública docent del Departament d'Educació.

dogc_aspirants-seleccionats_oposicions2024