Regulació Fase de Pràctiques


31 Oct, 2018

Destaquem:

a) Fase de pràctiques

La fase de pràctiques és tutelada, forma part del procés selectiu i té per objecte valorar l'aptitud per a la docència dels aspirants que han superat la fase de concurs oposició.

S'ha de dur a terme a la destinació provisional que se'ls hagi adjudicat, mitjançant l'exercici de la funció docent amb validesa acadèmica.

La durada de la fase de pràctiques és de sis mesos, amb un període d'avaluació mínim de tres mesos d'activitat docent. Si hi ha hagut absències justificades, aquest període mínim s'ha de completar abans que la comissió qualificadora n'emeti la qualificació.

El termini mínim de tres mesos d'activitat docent es comptabilitza a partir de la data de presa de possessió en la destinació adjudicada i pot finalitzar, com a màxim, el 30 de juny de 2019. Els períodes de vacances establerts en el calendari escolar no es tenen en compte a l'efecte de comptabilitzar el període d'avaluació mínim.

b) Curs de formació

El personal funcionari en pràctiques que el 31 d'agost de 2018 hagi prestat menys de sis mesos de serveis en centres educatius públics o serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament ha de participar necessàriament en un curs de formació semipresencial específic per al personal funcionari en pràctiques organitzat pel Departament d'Ensenyament. El calendari del curs es pot consultar per Internet a http://www.xtec.gencat.cat. La durada del curs és de 20 hores.

regulaci--fase-de-pr-ctiques