Concurs de Trasllats 2018-2019


06 Nov, 2018

1. Normativa:

RES ENS/2502/18, de 23 d'octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants en la Inspecció d'Educació i llocs de treball vacants, corresponents als cossos docents d'ensenyaments secundaris i de règim especial, als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.

RES ENS/2503/18, de 23 d'octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola.

El concurs general de trasllats (CGT) serveix per obtenir o canviar una plaça definitiva. La destinació definitiva que s’obté és irrenunciable i té data de pressa de possessió l’1 de setembre de 2019.

2. Participants

En aquest concurs han de participar obligatòriament:

a) Professorat funcionari de carrera sense plaça definitiva (expectativa, suprimits...).

b) Professorat en pràctiques: Els participants funcionaris en pràctiques no hauran d'al·legar ni justificar cap mèrit, ja que el barem no els és d'aplicació i obtenen destinació seguint la prioritat indicada en la base 8 (...vindrà determinada per l'any d'oposició i per l'ordre que apareguin en la resolució per la qual es fan públiques les llistes d'aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició convocat).

La presa de possessió de la definitiva obtinguda està condicionada a la superació de la fase de pràctiques.

3) Places vacants

Les places vacants que surten a concurs són els llocs de treball ordinaris; no hi surten ni les places perfilades ni específiques ni amb requisits addicionals.

4) Sol.licitud

Sol·licitud de participació

Es poden fer fins a 300 peticions entre centres i municipis.

5) Calendari previst

Presentació d’instàncies telemàtiques i accés a l’aplicatiu d’inscripció: 6 al 27 de novembre de 2018.

• Llista d’admesos/es i d’excloses/os amb la puntuació: entre finals de gener i començament de febrer.

Hi haurà 5 dies hàbils per fer reclamacions i per afegir justificants de mèrits al·legats, si s'escau.

• Publicació vacants provisionals: entre finals de febrer i començament de març.
• Adjudicació provisional: entre el 12 i el 20 de març

Es podran presentar reclamacions o desistir de la participació en totes o en qualsevol de les fases, si es concursa voluntàriament, dins el termini de 10 dies hàbils.

• Publicació vacants definitives: entre finals d’abril i començament de maig.
• Resolució definitiva del concurs general de trasllats: entre el 14 i el 23 de maig.

Informació del Departament

 

ANPE Barcelona
C/ Pelai 12, 2n G 08001 / Tel.: 93 301 29 13
barcelona@anpe.es

barem-concurs-de-trasllats-2010