Modificació de dades. Increment retributiu i cobrament 10% paga 2013


28 Ene, 2019

1. Consulta i modificació de dades de la Borsa de Personal Docent

 

Les persones interessades podran modificar les seves dades del 28 de gener al 4 de febrer, i la darrera setmana de març de 2019.

Consulta de dades

Vídeo sobre el funcionament de l'aplicació

2. Increment retributiu 2019 i cobrament 10% paga extraordinària 2013

 

DOGC: DECRET LLEI 3/2019, de 22 de gener, sobre l'increment retributiu per a l'any 2019 i la recuperació parcial de l'import de la paga extraordinària de l'any 2013 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

 

1) Increment del 2,25% en cadascun dels conceptes retributius, amb efectes d'1 de gener de 2019, respecte els imports vigents a 31 de desembre de 2018 per a tot el personal al servei de l'Administració de la Generalitat no sotmès al règim laboral.

 

a) Addicionalment, i amb efectes d'1 de juliol de 2019, les retribucions vigents a 31 de desembre de 2018 s'incrementen, en funció del producte interior brut (PIB) a preus constants de 2018, en els percentatges següents:

Increment del 0,25%: PIB igual o superior a 2,5%.

Increment del 0,20%: PIB igual a 2,4%.

Increment del 0,15%: PIB igual a 2,3%.

Increment del 0,10%: PIB igual a 2,2%.

Increment del 0,05%: PIB igual a 2,1%.

b) S'autoritza un increment retributiu addicional del 0,25% de la massa salarial del 2018, la destinació del qual es concretarà en els àmbits de negociació respectius, que podrà preveure la implantació de plans i projectes de millora de la productivitat o eficiència, la revisió de complements específics, l'homologació de complements de destinació o l'aportació a plans de pensions, entre d'altres mesures.

 

2. Recuperació parcial de l'import de la paga extraordinària de l'any 2013.

a) El personal del sector públic, inclosos els alts càrrecs i directius, que van deixar de percebre de forma efectiva durant l'exercici 2013 la quantia equivalent a l'import d'una paga extraordinària, paga addicional del complement específic o equivalent, percebrà, durant el primer trimestre de l'exercici 2019, el 10% de l'import que va deixar de percebre en aplicació d'aquesta mesura de reducció retributiva.

b) Aquest abonament es realitzarà en una sola vegada i en concepte de recuperació dels imports que es van deixar de percebre de manera efectiva en aplicació dels acords GOV/19/2013, de 26 de febrer.