Concurs de mèrtis per seleccionar director/a


05 Feb, 2019

1.  Concurs de mèrits per seleccionar director/a

RESOLUCIÓ EDU/160/2019, de 28 de gener, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d'Educació.

 

L'article 143 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix que el procediment de selecció del director o directora dels centres educatius de titularitat pública és el concurs de mèrits. En aquest concurs pot participar el personal funcionari docent que compleixi els requisits que estableix l'article 134 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.

El Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent, modificat pel Decret 29/2015, preveu a l'article 13.2 que el Departament d'Educació ha de convocar periòdicament concurs de mèrits per a la selecció de la direcció dels centres educatius en què hagi quedat vacant aquest càrrec.

En aquesta convocatòria entra en vigor el requisit pel qual els participants han d'acreditar la certificació d'haver superat un curs de formació inicial o d'actualització per a l'exercici de la funció directiva impartit per les administracions educatives de les comunitats autònomes o pel Ministeri d'Educació i Formació Professional. Això, provoca una modificació en el barem de la primera fase del concurs de mèrits, atès que l'acreditació d'haver superat un curs de formació inicial o d'actualització també pot ser considerat com mèrit si el nombre d'hores de formació supera els mínims de 120 hores i 60 hores, respectivament. Aquest barem, d'acord amb el que preveu a la disposició final única del Decret 155/2010, pot ser modificat per la persona titular del Departament d'Educació.

El procés de selecció no només ha de valorar de manera objectiva els mèrits relacionats amb la competència professional, la idoneïtat i l'experiència dels aspirants en l'àmbit de la gestió i de la docència, sinó que és especialment rellevant el projecte de direcció que han de presentar els candidats, així com la seva capacitat de lideratge.