Personal Interí: Sol.licitud Adjudicacions destinacions provisionals Curs 2019/20


17 May, 2019

Personal Interí: Sol.licitud Adjudicacions destinacions provisionals Curs 2019/20

Accés a la sol.licitud

Presentació de sol.licituds: del 17 al 27 de maig de 2019

Preguntes més freqüents

Resolució EDU/1259/2019, de 7 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2019 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació (DOGC núm. 7876, de 16.5.2019)