Resultat de la recerca

Tornar

Catalunya 21 Ago, 2017
ANPE CATALUNYA REBUTJA EL TERRORISME

ANPE I ANPE CATALUNYA REBUTGEM ENÈRGICAMENT ELS ATEMPTATS TERRORISTES COMESOS A BARCELONA I CAMBRILS Els atacs que es van produir han deixat una ferida que hem de curar entre tots i totes, amb il·lusió, esperança i fermesa. No deixarem que la por ens afecti: cal continuar treballant i vivint com sempre hem fet. La pau i l'esperança han de ser les nostres armes. Un especial record per a tots i totes les víctimes i un desig de recuperació a tots i totes els ferits d'aquest covard atac. Estem amb vosaltres: afectats, familiars, amics i amigues... us enviem tot el nostre suport i estima. No deixarem de pensar en vosaltres. Finalment, enviem un agraiment a tots els cossos de seguretat, voluntariat, sanitaris i metges i metgesses que han treballat molt dur per evitar més mal.

Llegir més
#Històric
Catalunya 26 Jul, 2017
RESOLUCIÓ DEFINITIVA ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS CURS 17-18

Accés a la consulta (Atri) Accés a la consulta (XTEC/Temporal)

Llegir més
#Històric
Catalunya 19 Jul, 2017
PUBLICACIÓ AL DOGC DELS ASPIRANTS SELECCIONATS AL DARRER CONCURS OPOSICIÓ

RESOLUCIÓN ENS/1708/2017, de 11 de julio, por la que se hacen públicas las listas de aspirantes que han sido seleccionados en el concurso oposición para el ingreso y acceso a la función pública docente convocado por la Resolución ENS/1814/2016, de 18 de julio. DOGC ASPIRANTS SELECCIONATS_es 8.1 Termini i documents a presentar. En el termini de vint dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC de la llista d'aspirants seleccionats a què fa referència la base 7.4.6, aquests han de presentar als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona adreçat a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona) els documents següents: a) Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l'ingrés al cos o certificació acadèmica original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d'haver realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar. En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis realitzats, s'ha d'adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut acreditatiu del pagament dels drets d'expedició del títol. Si la titulació s'ha obtingut a l'estranger, cal adjuntar la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de qualificació professional que autoritza l'exercici d'una professió concreta a l'Estat espanyol. b) Fotocòpia compulsada que acrediti estar en possessió del títol oficial de màster universitari que habilita per a l'exercici de les professions regulades de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes. A falta d'aquest títol oficial de màster, els aspirants han d'acreditar documentalment que estan en possessió d'alguns dels requisits que s'esmenten a la base 2.2.1.b). Els aspirants que estiguin en possessió d'una titulació declarada equivalent a efectes de docència, han d'estar en possessió de la certificació oficial de la formació pedagògica i didàctica que habiliti per a l'exercici de la docència, d'acord amb el que s'estableix a l'Ordre ECD/1058/2013, de 7 de juny. Els aspirants esmentats al paràgraf anterior tenen reconegut el requisit de formació pedagògica i didàctica sempre que acreditin haver impartit docència, abans de l'1 de setembre de 2014, durant un mínim de dotze mesos en centres públics o privats d'ensenyaments reglats degudament autoritzats. En aquest cas han d'acreditar documentalment que estan en possessió de l'esmentada certificació oficial. c) Fotocopia compulsada del document nacional d'identitat (DNI). En el cas de ser nacional d'un Estat membre de la Unió Europea o d'algun dels Estats als que sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, cal presentar una fotocopia compulsada del document acreditatiu de la seva nacionalitat o una fotocopia compulsada del passaport. En qualsevol dels casos, el document acreditatiu ha de ser vigent. Els aspirants que siguin familiars dels esmentats al paràgraf anterior, cal que presentin els documents expedits per les autoritats competents que acreditin la vinculació de parentiu. d) Certificat mèdic ordinari acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què opta, expedit per qualsevol metge de família dels centres d'atenció primària. e) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni d'estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, segons el model que figura a l'annex 6. Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola han de presentar declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen, segons el model que figura a l'annex 7. f) Certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals. La seva presentació es pot substituir per l'autorització al Departament d'Ensenyament per a que pugui consultar telemàticament els antecedents penals per delictes sexuals. Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola han de presentar certificació negativa de condemnes penals expedit per les autoritats del seu país d'origen o d'on siguin nacionals respecte dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual i de tràfic d'éssers humans. g) Els aspirants que hagin manifestat la seva condició de persones amb discapacitat que no hagin participat per la reserva per a aspirants amb discapacitat i que hagin demanat alguna adaptació del lloc de treball han de presentar el dictamen que s'esmenta a la base 2.3. Els aspirants que hagin participat per la reserva per a aspirants amb discapacitat no han de presentar aquest dictamen ja que el van presentar amb anterioritat a l'inici del procés selectiu. h) Sol·licitud de transferència bancària per abonar la nòmina, només per als aspirants que no constin ni hagin constat en la nòmina de personal docent del Departament d'Ensenyament. S'ha de presentar al servei territorial o Consorci d'Educació de Barcelona o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona on l'aspirant sigui destinat durant el curs 2017-2018. 8.2 Documents dels que ja són funcionaris docents de carrera. Els que tinguin la condició de funcionari docent de carrera en situació de servei actiu i estiguin subjectes al règim funcionarial de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, estan exempts de presentar documentació, sempre que la informació ja consti al registre informàtic de personal docent del Departament d'Ensenyament. En qualsevol cas sempre han de presentar una fotocopia compulsada del document nacional d'identitat (DNI), vigent en el moment de la presentació. 8.3 Opció retributiva. Els que siguin nomenats funcionaris en pràctiques han de percebre una retribució equivalent al sou i les pagues extraordinàries del grup o subgrup en què estigui classificat el cos o escala a què pretenen ingressar. En el cas que les pràctiques consisteixin a desenvolupar un lloc de treball, han de percebre, a més, les retribucions complementàries corresponents a aquest lloc. Excepcionalment, en el cas que el funcionari en pràctiques tingui una vinculació prèvia com a funcionari de carrera o personal laboral fix amb la mateixa administració a què pertany el cos o escala a què aspira a ingressar, pot optar per percebre les retribucions que li corresponen com a funcionari en pràctiques o bé per continuar percebent les que té com a funcionari de carrera o personal laboral fix. En ambdós casos, si escau, ha de continuar percebent l'antiguitat que té reconeguda. En el cas de superar les pràctiques o el curs formatiu de selecció, tot el temps prestat com a funcionari en pràctiques computa a l'efecte d'antiguitat per serveis prestats. 8.4 Exclusió dels aspirants que no presentin la documentació. Els qui dins el termini fixat, i llevat dels casos de força major, no presentin la documentació requerida, o bé aquells respecte dels quals s'observi, a partir de la revisió de la seva documentació, que els manca algun dels requisits assenyalats a la base 2, no poden ser nomenats funcionaris de carrera, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsedat en la sol·licitud inicial de participació.

Llegir més
#Històric
Catalunya 13 Jul, 2017
ADJUDICACIONS PROVISIONALS

ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS PROVISIONALS Accés a l'aplicatiu   Termini per presentar reclamacions: del 14 al 18 de juliol del 2017

Llegir més
#Històric
Catalunya 11 Jul, 2017
ACCÉS A LA BORSA DE PERSONAL DOCENT DELS ASPIRANTS APROVATS NO SELECCIONATS A LES OPOSICIONS

Termini de presentació de documents: del 10 al 21 de juliol Accés a l'aplicatiu

Llegir més
#Històric
Catalunya 11 Jul, 2017
NÚMERO DEFINITIU DE LA BORSA 17-18

Publicació número definitiu de la borsa 17-18 Accés a l'aplicatiu

Llegir més
#Històric
Catalunya 19 Jun, 2017
Borsa del curs 2017-2018

Sol·licitud de baixa temporal Les persones que durant tot el curs 2017-2018 no vulguin ser nomenades ho han de sol·licitar abans del 23 de juny de 2017 a l'àrea territorial demanada com a preferent. Aquesta sol·licitud es pot fer en els casos següents: Realització d'estudis presencials per obtenir una nova especialitat docent o d'estudis relacionats amb el lloc de treball, incompatibles amb un nomenament. Col·laboració amb una ONG (o altres programes d'actuació) en un país estranger. Nomenament per ocupar un càrrec polític electe, retribuït i de dedicació exclusiva en una entitat o corporació local, com a diputat o diputada, senador o senadora de les Corts Generals, membre del Parlament de Catalunya o personal eventual de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i de l'Administració de l'Estat. Canvi de residència del cònjuge per motius laborals. Tenir cura de persones amb discapacitat que no exerceixen cap activitat retribuïda. Altres causes greus degudament justificades. Més informació: Modificació de dades Calendari Llocs de treball específics Accés per als aspirants aprovats no seleccionats a les oposicions

Llegir més
#Històric
Catalunya 16 Jun, 2017
PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL DOCENT A PROPOSTA DE LA DIRECCIÓ DELS CENTRES (ENTREVISTA PRÈVIA)

Relació de vacants de llocs de treball específics amb perfil professional i de llocs de treball ordinaris en centres de màxima complexitat per proveir mitjançant el procediment amb requisit d’entrevista prèvia. Curs 2017-2018 El procediment i la formalització de les propostes de la direcció dels centres es regula a la base 6 de l’annex 1 de la Resolució ENS/1005/2017. Les propostes de la direcció dels centres han de ser degudament motivades i han de valorar la capacitat i la idoneïtat de cada persona proposada per desenvolupar els continguts funcionals del lloc de treball d’acord amb el projecte educatiu del centre i amb el projecte de direcció; a més d’haver consultat prèviament l’equip directiu del centre, cal disposar de la conformitat de les persones interessades. Les persones proposades han de complir els requisits establerts per ocupar el lloc de treball i, entre altres criteris per a la decisió, s’ha de tenir en compte la sevaexperiència acreditada, la formació acadèmica i permanent i l'avaluació positiva de l’exercici de la docència. Per a la provisió de llocs de treball específics amb perfil professional i llocs de treball ordinaris en centres de màxima complexitat s’entén que es compleixen els requisits quan la direcció del centre proposa docents que el curs 2016-2017 han exercit en el mateix centre (els interins durant un mínim de quatre mesos i han de tenir acreditats, a més, 12 mesos de serveis totals a la borsa). En cas contrari, per proposar un nou docent la direcció del centre ha d’aplicar el procediment específic amb requisit d’entrevista prèvia. La descripció de les actuacions i el calendari del procediment es troba a Propostes de les direccions d’adjudicacions provisionals. Per participar en aquest procediment, la persona interessada ha de fer servir el model que s’indica; el document i el currículum s’han de lliurar del 16 al 20 juny de 2017 a l’adreça electrònica del centre al qual opta. Comunicació del professorat de disponibilitat de participar en el procediment Consulteu els llocs de treball vacants per àrees territorials Baix Llobregat Barcelona Comarques Catalunya Central Girona Lleida Maresme - Vallès Oriental Tarragona Terres de l'Ebre Vallès Occidental Consorci d'Educació de Barcelona

Llegir més
#Històric
Catalunya 31 May, 2017
Nomenaments del mes de juliol

Als professors sense nomenament al juliol i a l'agost se'ls formalitzarà un nomenament si es troben en la situació següent: haver treballat com a substituts durant els mesos d'abril, maig i juny (almenys durant 1 dia) i haver prestat serveis com a substituts durant el curs (almenys durant 6 mesos i fins al 30 de juny de 2017) en centres docents públics o en serveis educatius del Departaments d'Ensenyament. El nomenament comporta l'obligació de participar durant el mes de juliol en les activitats del Pla de Formació Permanent del Departament d'Ensenyament o en altres activitats reconegudes. La formació s'acredita amb la presentació, fins al 22 de juny, del full d'inscripció a l'activitat i, després de fer-la, del certificat corresponent (abans del 30 de setembre). resolucio_modificacio_juliol

Llegir més
#Històric
Catalunya 29 May, 2017
CONVOCATÒRIA OPOSICIONS FP CPTFP ATENCIÓ: Dissabte 27 de maig Inici de les proves del concurs oposició. Enllaç a

CONVOCATÒRIA OPOSICIONS FP CPTFP ATENCIÓ: Dissabte 27 de maig Inici de les proves del concurs oposició.   Enllaç a consultes Seus_tribunals Tribunals Resolució Criteris de correcció Places per especialitat Llista d'admesos Desenvolupament de les proves

Llegir més
#Històric
Catalunya 19 May, 2017
ADJUDICACIONS DESTINACIONS PROVISIONALS

Del 16 al 29 de maig el Personal interí ha de participar en les Adjudicacions d’Estiu. IMPORTANT!: També ha de participar en aquest procediment el personal interí que a 31 d'agost de 2017 hagi prestat serveis en centres i/o serveis educatius i que forma part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament d'Ensenyament (Substituts). Accés a la sol·licitud DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1005/2017, de 8 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2017 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.

Llegir més
#Històric
Catalunya 17 May, 2017
CONCURS TRASLLATS MESTRES. RESOLUCIÓ DEFINITIVA

CONCURSDETRASLLATS DEL COS DE MESTRES  A) DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT:  Llista amb l'adjudicació definitiva del cos de mestres: Per accedir a les llistes us heu d'identificar amb el codi d'usuari GICAR (ATRI) o amb de l'usuari temporal que vau fer servir per presentar la sol·licitud. Accés amb el codi d'usuari GICAR (ATRI) Accés amb el codi d'usuari temporal B) MECD: Listado alfabético general: Anexo I(letras A-E)  Publicado en web el 17 de mayo de 2017 Anexo II(letras F-L)  Publicado en web el 17 de mayo de 2017 Anexo III(letras M-Q)  Publicado en web el 17 de mayo de 2017 Anexo IV(letras R-Z)  Publicado en web el 17 de mayo de 2017 Consultapor DNI 

Llegir més
#Històric
Catalunya 15 May, 2017
ADJUDICACIONS D'ESTIU I COMISSIONS DE SERVEI

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1005/2017, de 8 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2017 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics. Terminis de presentació de sol·licituds individuals i desistiments de la participació voluntària. Els terminis de presentació de sol·licituds individuals de destinació provisional per al curs 2017-2018 són els següents: Personal interí: del 16 al 29 de maig de 2017 Personal funcionari de carrera: del 30 de maig al 12 de juny de 2017 Personal acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 23 de maig al 9 de juny de 2017, prèvia cita dels serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona. Personal que ha superat el procés selectiu de 2017: del 26 de juny al 3 de juliol de 2017.  

Llegir més
#Històric
Catalunya 15 May, 2017
ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DE DADES

TERMINI: Des del dia 16 al 29 de maig de 2017 RESOLUCIÓ ENS/1004/2017, de 8 de maig, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2017-2018. Les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent, excepte les que han accedit a la borsa mitjançant la convocatòria regulada per la Resolució ENS/24/2017, de 9 de gener, han de manifestar la seva conformitat quant a continuar formant-ne part durant el curs 2017-2018, en el termini comprès entre el dia 16 i el 29 de maig de 2017, ambdós inclosos.

Llegir més
#Històric
Catalunya 10 May, 2017
CONCURS TRASLLATS 2017 SECUNDÀRIA. ADJUDICACIÓ DEFINITIVA MECD

Listados de adjudicación definitiva 1-Docentes de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas e Idiomas Listado alfabético general: Anexo I(letras A-E)  Publicado en web el 10 de mayo de 2017 Anexo II(letras F-L)  Publicado en web el 10 de mayo de 2017 Anexo III(letras M-Q)  Publicado en web el 10 de mayo de 2017 Anexo IV(letras R-Z)  Publicado en web el 10 de mayo de 2017 Consulta por DNI   2-Inspección Educativa Listado alfabetico general: Listado (letras A-Z)  Publicado en web el 10 de mayo de 2017 Consulta por DNI

Llegir més
#Històric
Catalunya 28 Abr, 2017
BORSA PERSONAL DOCENT. LLISTAT ADMESOS I EXCLOSOS

BORSA PERSONAL DOCENT> LLISTAT D'ADMESOS I EXCLOSOS Després d'aquesta publicació, les persones admeses ja formen part de la borsa però no participaran en els nomenaments telemàtics fins al curs 2017-2018 Accés a l'aplicació

Llegir més
#Històric
Catalunya 20 Abr, 2017
OFERTA PARCIAL D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A L'ANY 2017

ACORD GOV/48/2017, DE 18 D'ABRIL, PEL QUAL S'APROVA L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A L'ANY 2017 Cos de mestres: –336 places –places addicionals (10%): 37 places Total de places: 373 Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 19 places   Cos de professors d'ensenyament secundari: –1.442 places –places addicionals (10%): 160 places Total de places: 1.602 Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 80 places   Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes: –13 places –places addicionals (10%): 1 plaça Total de places: 14 Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 1 plaça   Cos de professors d'arts plàstiques i disseny: –10 places –places addicionals (10%): 1 plaça Total de places: 11 Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 1 plaça   Les convocatòries derivades d'aquesta oferta s'han de publicar dins els terminis legalment previstos i s'ha de fer difusió d'aquesta publicació oficial a través del web corresponent, incloent-hi els actes que se'n derivin. Els òrgans convocants han de vetllar perquè la publicitat de les convocatòries, les seves bases i les informacions que afectin el desenvolupament dels processos selectius s'ajustin a la normativa vigent en matèria de transparència i de protecció de dades personals.

Llegir més
#Històric
Catalunya 06 Abr, 2017
COBRAMENT 3ª PART PAGA EXTRA 2012

A la nòmina d'abril es farà efectiu el cobrament del 34,42% de la paga sostreta el 2012. Les persones que no mantenen un vincle actual amb el Departament i que ja van fer la sol·licitud per al cobrament el mes de novembre, se'ls pagarà de ofici. Les que ara no mantinguin cap vincle (noves jubilacions o hagin acabat el seu contracte a partir del novembre de 2016), i que no van fer aquesta sol·licitud de cobrament o han canviat el número de compte, cal que demanin el cobrament presentant la sol.licitud pertinent.

Llegir més
#Històric
Catalunya 06 Abr, 2017
COBRAMENT DEL MES DE JULIOL INTERINS

Segons l’acord signat amb el Departament d'Educació i a l’espera de la Resolució, avancem que: Al personal substitut que hagi treballat un mínim de 6 mesos aquest curs se li farà un nou nomenament al mes de juliol. De moment, els requisits seran haver treballat sis mesos i almenys un dia del 3r. trimestre i realitzar un curs durant el mes de juliol. Si un professor està opositant i es presenta a l'examen no haurà de fer la formació. Serà un nomenament nou i per tant no se'n podrà gaudir si s'està de baixa per malaltia o maternitat, i tampoc si ja es té un nomenament, encara que sigui d'1/3 de jornada. Es pagarà segons el tipus de jornada que s'hagi exercit durant més temps. La inscripció al curs s'haurà de formalitzar abans del 30 de juny, excepte els opositors. S'establirà que el curs haurà de tenir una durada mínima de 30 hores. Recomanem que es comprovin els cursos en inscriure, ja que aquests han de estar reconeguts pel Departament.

Llegir més
#Històric
Catalunya 28 Mar, 2017
JUSTÍCIA PER L'ABEL, JA!

ANPE FA ENTREGA A LA CONSELLERA D'UN ESCRIT ON DEMANA QUE LA MORT DEL NOSTRE COMPANY, ABEL MARTÍNEZ, SIGUI RECONEGUDA COM A ACCIDENT LABORAL I PERQUÈ LA SEVA FAMÍLIA SIGUI INDEMNITZADA. PETICIÓ QUE TAMBÉ FEM EXTENSIVA PER A LA DOCENT I LA SEVA FILLA QUE VAN RESULTAR FERIDES EN EL MATEIX ATAC. ESCRIT A LA CONSELLERA

Llegir més
#Històric
Catalunya 22 Mar, 2017
Llista d'admesos i exclosos Borsa Personal Docent

Llista d'admesos i exclosos  Llista provisional  Es poden presentar reclamacions del 23 de març al 5 d'abril de 2017.  Accés a l'aplicació

Llegir més
#Històric
Catalunya 15 Feb, 2017
Publicades les vacants del Concurs de trasllats del personal docent.

RESOLUCIÓ ENS/197/2017, de 6 de febrer, per la qual es fan públiques les vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny RESOLUCIÓ ENS/196/2017, de 6 de febrer, per la qual es fa pública la relació de vacants provisionals corresponents a la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola.

Llegir més
#Històric
Catalunya 09 Feb, 2017
JORNADA CONTINUADA A PRIMÀRIA, QUAN?

El 7 de febrer de 2017 delegats i delegades d’ANPE varem entregar al Parlament les signatures de docents que donaven suport a la nostra campanya (Jornada Continuada, a Primària també) recollides als centres i a través de la nostra pàgina web. Aquestes signatures van anar acompanyades d'una CARTA PARLAMENT, dirigida a la Presidenta i a tots els grups parlamentaris. Posteriorment varem assistir a la concentració convocada per la Plataforma en Defensa de la Jornada Continuada i a la Comissió d’Ensenyament on es debatia la proposta de resolució, presentada per la diputada Mª José Cuevas (PPC), en la qual s’instava al govern a autoritzar aquest model horari en aquells centres que voluntàriament ho demanessin i on hagués una majoria suficient de famílies interessades. Malgrat tots els partits van manifestar que estaven d’acord amb aquest tipus de jornada (?), per diferents raons la moció va ser rebutjada pels vots en contra de Junts pel Sí, PSC, la CUP, i l’abstenció de C’s i CSQP. Hem perdut una oportunitat, però no defallirem i continuarem lluitant i reclamant el que moltes escoles estan demanant ja!  

Llegir més
#Històric
Catalunya 06 Feb, 2017
AMPLIACIÓ DEL TERMINI D’INSCRIPCIÓ A LA BORSA

Ampliació del termini d'inscripció a la borsa fins al 14 de febrer de 2017 (a les 13 h). ACCEDEIX A LA PÀGINA

Llegir més
#Històric
Catalunya 01 Feb, 2017
LLISTA DEFINITIVA ASPIRANTS CONCURS OPOSICIÓ 2017

RESOLUCIÓ ENS/100/2017, de 25 de gener, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent CONSULTA LLISTA En aquesta llista consten els aspirants distribuïts per tribunals, així com els llocs on es realitzaran les proves.

Llegir més
#Històric
Catalunya 26 Ene, 2017
MODIFICACIÓ DADES BORSA

S'obre el termini per modificar dades de la borsa del 23 al 30 de gener Consulta i modificació de dades

Llegir més
#Històric
Catalunya 26 Ene, 2017
OBERTURA DE LA BORSA DE PERSONAL DOCENT

El termini de presentació de sol·licituds és des del dia 24 de gener fins les 13 hores del 7 de febrer de 2017. INCORPORACIÓ A LA BORSA RESOLUCIÓ ENS/24/2017, de 9 de gener, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent en centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament. BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER FORMAR PART DE LA BORSA.

Llegir més
#Històric
Catalunya 16 Ene, 2017
OBERTURA BORSA CATALUNYA

RES ENS/2980/2016, de 27 de desembre, per la qual s'aproven les bases de les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent en centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament.  ATENCIÓ: L’entrega de sol·licituds i documentació s'haurà de lliurar dins del termini establert per a la inscripció, excepte el títol del màster que es podrà acreditar fins a l'inici del curs 2017/2018. Per tal que les persones que estiguin cursant aquesta formació puguin ser admeses de forma condicionada a l'obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent, s'haurà de presentar el certificat de matriculació al màster.  1.3 Acreditació dels requisits  Els requisits han d'estar complerts o reconeguts en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds. A l'annex 2 figuren els documents justificatius d'aquests requisits que s'han de presentar en l'àrea territorial (serveis territorials i Consorci d'Educació de Barcelona) demanada com a preferent en el termini que cada convocatòria estableixi.  Excepcionalment, la convocatòria pot preveure que el títol oficial de màster de formació del professorat o la certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica equivalent, establerts com a requisit als apartats g) i h) del punt 1.1, es pugui acreditar fins a la data d'inici del curs a què faci referència, per tal que les persones que estiguin cursant aquesta formació puguin ser admeses de forma condicionada a l'obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent.  En els propers dies sortirà la convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa, on podreu veure les especialitats i serveis territorials convocats.  Període d’inscripció del 24 de gener fins a les 13h. del 7 de febrer.

Llegir més
#Històric
Catalunya 16 Ene, 2017
MUFACE: CANVI D’ENTITAT MÈDICA

Durant el mes de gener resta obert el termini per canviar d'entitat mèdica

Llegir més
#Històric
Catalunya 08 Nov, 2016
CONCURS DE TRASLLATS 2016-2017

CONCURS DE TRASLLATS Concurs de trasllats dels cossos docents i de la Inspecció d'Educació Oberta l’aplicació per omplir la sol.licitud (S’adjunta resum) Termini de presentació de sol·licituds: del 8 al 28 de novembre

Llegir més
#Històric
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Tornar