Resultat de la recerca

Tornar

Catalunya 12 Ene, 2016
OBERTURA DE LA BORSA PROFESSORAT 2016 (NOVETATS!)

OBERTURA DE LA BORSA (TERMINIS PREVISTOS) Resolució ENS/3081/2015, de 23 de desembre, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 7037, de 14.01.2016) PDF (81.98 KB) Sol·licituds: 18 de gener fins al 8 de febrer de 2016, ambdós inclosos. Llistat d’admesos i exclosos provisional: segona quinzena de març Llistat d’admesos i exclosos definitiu: segona quinzena d’abril. L'accés a l'aplicació telemàtica per tramitar la sol·licitud es troba a la pàgina d'internet del Departament d'Ensenyament: http://www.gencat.cat/ensenyament Els candidats a formar part de la borsa de treball han de presentar la documentació acreditativa dels requisits establerts i dels mèrits al·legats a la sol·licitud telemàtica en els registres dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament, del Consorci d'Educació de Barcelona o de l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona en funció de quin àmbit territorial hagin demanat com a preferent, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des del dia de la tramitació telemàtica de la sol·licitud, sens perjudici de presentar-la en qualsevol altre registre que permet la normativa vigent. Els que no presentin aquesta documentació en el termini establert seran declarats exclosos de la convocatòria. Requisits generals: 1)Tenir la nacionalitat espanyola o d’altres estats membres de la Unió Europea 2) Tenir divuit anys complerts i no excedir els seixanta-cinc. 3) No patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i a l’especialitat (caldrà aportar un certificat mèdic) 4) No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar inhabilitat o inhabilitada per a l’exercici de les funcions públiques. 5) Tenir el certificat de nivell de suficiència de català , o titulació equivalent 6) No ser funcionari o funcionària de carrera o en pràctiques del cos al qual es vol accedir. 7) Tenir la capacitació adequada per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l’especialitat del lloc de treball que s’ha d’ocupar. Documentació a presentar als diferents Serveis Territorials del Departament o al Consorci d'Educació de Barcelona: *Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l'ingrés al cos o certificació acadèmica original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d'haver fet tots els estudis necessaris per expedir aquest títol, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar. *En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis fets, cal adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut acreditatiu del pagament dels drets d'expedició del títol. *Si ets professor/a d'Ensenyament Secundari o EOI: original o fotocòpia compulsada del títol oficial de màster que acrediti la formació pedagògica i didàctica d'acord amb el que estableix l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre per exercir la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i l'ensenyament d'idiomes o del certificat d'aptitud pedagògica expedit per un institut de ciències de l'educació o el títol d'especialització didàctica. *Fotocòpia del document nacional d'identitat *Certificat mèdic ordinari (es pot trobar a qualsevol Quiosc o estanc) que "acrediti que no es pateix cap malaltia ni s'està afectat o afectada per una limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què s'opta" (l'expedeix un metge de família a qualsevol CAP) *Certificat de nivell de suficiència de català , o titulació equivalent *Declaració jurada (inclosa a l'aplicatiu informàtic) de no haver estat separat o separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap Administració pública, ni de trobar-se inhabilitat o inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques. Així mateix, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de presentar una declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen. *MÈRITS (PDF AMB TOTA LA INFORMACIÓ) *Únicament es valoren els mèrits assolits fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Un mateix mèrit no pot ser valorat per més d'un apartat o subapartat. *Es subdivideixen en: a) Experiència docent (màxim 18 punts) i b) Formació acadèmica (titulacions, certificats de nivell, masters, postgraus...) Cal aportar originals i fotocòpies- per compulsar-les als registres-de tots el títols i contractes que justifiquin els mèrits. NOVETAT IMPORTANT!!!!!Com a novetat es demanarà com a requisit el certificat de penals de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat sexual o per tràfic d’éssers humans. Aquest certificat s’haurà de demanar al Registre Central d’Antecedents Penals.ENLLAÇ AMB LA NORMATIVA COM OBTENIR-LO ENLLAÇ AMB EL DEPARTAMENT (actiu quan comenci el termini-inclou la sol·licitud d'inscripció, links on consultar quina/es especialitat/s es poden optar i quines titulacions es necessiten, formularis ,documentació i normativa)

Llegir més
#Històric
Catalunya 08 Ene, 2016
CURSOS ANPE.CAT SEGON TRIMESTRE

Benvolguts/des, Abans de res, us desitgem una bona entrada d'any i una bona reentrada a la feina. Us passem l'oferta formativa per aquest segon trimestre d'ANPE.Cat. Recordeu que alguns cursos comencen aquest mateix dilluns, però encara hi ha places i us podeu inscriure...no us els perdeu!!! Homologats pel Departament d’Ensenyament. INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 977244458- formacioanpe@hotmail.com CURSOS vàlids per a oposicions, concurs de trasllats, sexennis… NOM DEL CURS DURADA (Hores) DATA D’INICI DATA DE FINALITZACIÓ Període preinscripció i MATRÍCULA Metodologia significativa, treballar a l’aula sense llibres de text curs on-line 100h 11/01/16 21/03/16 Del 01/11/15 al 10/01/16 Més informació La Web 2.0: Un nou paradigma educatiu curs on-line 100h 11/01/16 21/03/16 Del 01/11/15 al 10/01/16 Més informació Necessitats educatives especials curs on-line 45h 01/02/16 07/03/16 Del 01/11/15 al 01/02/16 Més informació Les intel·ligències múltiples curs on-line 30h 29/02/16 21/03/16 Del 01/11/15 al 28/02/16 Més informació Reeditem l’educació. Aprofitant el cervell i les emocions per aprendre  curs on-line 100h 11/01/16 21/03/16 Del 01/11/15 al 11/01/16  Més informació

Llegir més
#Històric
Catalunya 22 Dic, 2015
ANPE CATALUNYA US DESITJA BONES FESTES I BON 2016!!!

"L' Educació és l'arma més poderosa per canviar el món- NELSON MANDELA" BON NADAL I MILLOR 2016 !!!! us desitja... ANPE CATALUNYA

Llegir més
#Històric
Catalunya 26 Oct, 2015
MODIFICACIÓ DE DADES A LA BORSA 26-OCT A 2-NOV

Inici  > Serveis i tràmits  > Borsa de treball de personal docent   Consulta i modificació de dades: Del 26 d'octubre al 2 de novembre de 2015, les persones interessades poden modificar les dades de la borsa de treball de personal docent interí o substitut. L'actualització de les dades té un efecte immediat en els nomenaments telemàtics. Consulta i modificació de dades   Vídeo sobre el funcionament de l'aplicació    

Llegir més
#Històric
Catalunya 22 Sep, 2015
CURSOS ANPE CATALUNYA 2015-2016

Us presentem tota l'oferta de cursos d'ANPE CATALUNYA pel curs 2015-2016 Més informació sobre inscripcions: http://www.anpecatalunya.org/cursos-2015-2016/   PRIMER TRIMESTRE NOM DEL CURS DURADA (Hores) DATA D’INICI DATA DE FINALITZACIÓ Període preinscripció i MATRÍCULA El Joc com a Recurs educatiu. Curs on-line 45h    28/09/15 02/11/15 Del 01/09/15 al 28/09/15 Més informació Seminari: WEBQUEST, recerca a internet Seminari on-line 45h    02/11/15 07/12/15 Del 01/09/15 al 01/11/15 Més informació El treball de les competències bàsiques curs on-line 100h 05/10/15 14/12/15 Del 01/09/15 al 04/10/15 Més informació Metodologia significativa, treballar a l’aula sense llibres de text curs on-line 100h    05/10/15 14/12/15 Del 01/09/15 al 04/10/15 Més informació Coaching per al desenvolupament de la Intel·ligència Emocional a l’aula. curs on-line 30h     16/11/15 14/12/15 Del 01/09/15 al 15/11/15 Més informació SEGON TRIMESTRE NOM DEL CURS DURADA (Hores) DATA D’INICI DATA DE FINALITZACIÓ Període preinscripció i MATRÍCULA Metodologia significativa, treballar a l’aula sense llibres de text curs on-line 100h    11/01/16 21/03/16 Del 01/11/15 al 10/01/16 Més informació La Web 2.0: Un nou paradigma educatiu curs on-line 100h 11/01/16 21/03/16 Del 01/11/15 al 10/01/16 Més informació Curs anglès on-line Seminari on-line 45h     MÉS INFORMACIÓ EN BREU Necessitats educatives especials curs on-line 45h    01/02/16 07/03/16 Del 01/11/15 al 01/02/16 Més informació Les intel·ligències múltiples curs on-line 30h 29/02/16 21/03/16 Del 01/11/15 al 28/02/16 Més informació Reeditem l’educació. Aprofitant el cervell i les emocions per aprendre  curs on-line 100h  MÉS INFORMACIÓ EN BREU TERCER TRIMESTRE NOM DEL CURS DURADA (Hores) DATA D’INICI DATA DE FINALITZACIÓ Període preinscripció i MATRÍCULA Seminari: EDUCACIÓ 2.0, Aprendre INTERNET seminari on-line 100h 04/04/16 13/06/16 Del 01/01/16 al 03/04/16 Més informació Metodologia significativa, treballar a l’aula sense llibres de text curs on-line 100h    04/04/16 13/06/16 Del 01/01/16 al 03/04/16 Més informació Benestar Emocional Curs Presencial (seu ANPE Tarragona ciutat) 45h 02/05/16 06/06/16 Del 01/01/16 al 01/05/16 Més informació

Llegir més
#Històric
Catalunya 04 Sep, 2015
PROPERS NOMENAMENTS SETEMBRE 2015

Els dies 9 i 10 de setembre de 2015, els serveis territorials del Departament d'Ensenyament i el Consorci d'Educació de Barcelona faran actes de nomenaments telemàtics per cobrir les vacants i substitucions que encara estiguin pendents d'adjudicar, de qualsevol jornada. Les franges horàries de connexió són les següents: 9 de setembre de 14 a 16 h Serveis Territorials a la Catalunya Central Serveis Territorials a Barcelona Comarques 10 de setembre de 8.30 a 11.30 h Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental Serveis Territorials a Girona Serveis Territorials a Lleida Consorci d'Educació de Barcelona 10 de setembre de 12 a 15 h Serveis Territorials a Tarragona Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre Serveis Territorials al Vallès Occidental Serveis Territorials al Baix Llobregat Més informació: Nomenaments telemàtics per adjudicar vacants i substitucions al personal de la borsa de treball docent. Informació per al curs 2015-2016

Llegir més
#Històric
Catalunya 28 Ago, 2015
NOMENAMENTS AGOST PEL CURS 15-16

Nomenaments telemàtics per adjudicar vacants i substitucions al personal de la borsa de treball docent. Curs 2015-2016 Les franges horàries de connexió són les següents: 28 d'agost de 10 a 11.30 h Serveis Territorials a la Catalunya Central 31 d'agost de 10 a 11.30 h Serveis Territorials a Barcelona Comarques Serveis Territorials a Girona Serveis Territorials a Lleida Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental 31 d'agost d'11 a 12.30 h Consorci d'Educació de Barcelona Serveis Territorials al Baix Llobregat Serveis Territorials a Tarragona Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre Serveis Territorials al Vallès Occidental Entrar a aquest ENLLAÇ

Llegir més
#Històric
Catalunya 27 Jul, 2015
PUBLICADA RESOLUCIÓ DEFINITIVA DESTINACIONS 2015

Resolució d'adjudicació de destinacions provisionals 2015 Resolució definitiva Accés a la llista amb el codi d'usuari GICAR (Atri)   Accés a la llista amb el codi d'usuari temporal  

Llegir més
#Històric
Catalunya 23 Jul, 2015
El Govern aprova una oferta d'ocupació pública de 1.230 places destinades a cobrir àmbits i sectors prioritaris

Es tracta de la primera convocatòria d’aquestes característiques de la Generalitat de Catalunya en els últims quatre anys Els perfils professionals que es cobreixen prioritzen l’àmbit social (salut, ensenyament, assistència social), la lluita contra el frau fiscal (Agència Tributària de Catalunya) i la prevenció i l’extinció d’incendis (bombers) La xifra de places respon a la taxa de reposició de personal del 50% fixada per la normativa bàsica estatal Nota de premsa

Llegir més
#Històric
Catalunya 14 Jul, 2015
ADJUDICACIONS DESTINACIONS PROVISIONALS 2015

Resolució d'adjudicació de destinacions provisionals Resolució provisional Accés a la llista amb el codi d'usuari GICAR (Atri)   Accés a la llista amb el codi d'usuari temporal 

Llegir més
#Històric
Catalunya 25 Jun, 2015
INSTRUCCIONS INICI CURS 2015-2016

Documents d'organització i gestió. CURS 2015-2016

Llegir més
#Històric
Catalunya 26 May, 2015
CONCURS DE TRASLLATS DEFINITIU DEL COS DE MESTRES

CONCURS DE TRASLLATS DEL COS DE MESTRES(26.05.2015)  Llista amb l'adjudicació definitiva del cos de mestres Per accedir a les llistes us heu d'identificar amb el codi d'usuari GICAR (ATRI) o amb l'usuari temporal que vau fer servir per presentar la sol·licitud. Accés amb el codi d'usuari GICAR (ATRI)   Accés amb el codi d'usuari temporal   MECD: Resultados de las resoluciones definitivas Cuerpo de maestros Consulta resultados por DNI Listado alfabético de participantes A-E Listado alfabético de participantes F-L Listado alfabético de participantes M-Q Listado alfabético de participantes R-Z 

Llegir més
#Històric
Catalunya 26 May, 2015
CONCURS DE TRASLLATS DEFINITIU DEL COS DE MESTRES

CONCURS DE TRASLLATS DEL COS DE MESTRES(26.05.2015)   Llista amb l'adjudicació definitiva del cos de mestres Per accedir a les llistes us heu d'identificar amb el codi d'usuari GICAR (ATRI) o amb l'usuari temporal que vau fer servir per presentar la sol·licitud. Accés amb el codi d'usuari GICAR (ATRI)   Accés amb el codi d'usuari temporal   MECD: Resultados de las resoluciones definitivas Cuerpo de maestros Consulta resultados por DNI Listado alfabético de participantes A-E Listado alfabético de participantes F-L Listado alfabético de participantes M-Q  Listado alfabético de participantes R-Z 

Llegir més
#Històric
Catalunya 20 May, 2015
TOT JUST FA UN MES…

Avui s’han convocat actes in memoriam de l’Abel, als quals ANPE s’adhereix. Aquests actes consisteixen en concentracions a les 9,20h. davant del Departament i dels diferents serveis territorials. Seria molt apropiat que cada escola/institut pogués aportar una persona en representació del centre. Cada centre hauria de concretar una parada tècnica per recordar al company assassinat. Proposem que aquest tema es tracti al claustre i s’enviï al Departament una carta amb la disconformitat de tots els docents sobre com s’ha tractat aquest assumpte i demanant protocols per resoldre els conflictes i un augment de recursos per tractar la diversitat de l’alumnat que tenim als centres.

Llegir més
#Històric
Catalunya 12 May, 2015
CONCURS DE TRASLLATS DEFINITIU SECUNDARIA

CONCURS DE TRASLLATS DEFINITIU Accés amb el codi d'usuari GICAR (ATRI)   Accés amb el codi d'usuari temporal   Resultados de las resoluciones definitivas Cuerpo de maestros (todavía no hay información) Resto de cuerpos docentes Listado alfabético de participantes A-E Listado alfabético de participantes F-L Listado alfabético de participantes M-Q Listado alfabético de participantes R-Z Cuerpo de Inspectores Consulta resultados por DNI Listado alfabético de participantes 

Llegir més
#Històric
Catalunya 07 May, 2015
SR. WERT: SI NO ESTÀ ESPATLLAT, MILLOR NO ARREGLAR-HO

Com si es tractés d’un fenomen meteorològic advers, que es sap que actuarà però no es sap quan, el ministre Wert vol continuar fent-se un nom a la història utilitzant l’arma que millor se li dóna: la confrontació. I es que aquest senyor no sap estar quiet. Sempre ha d’estar posant el dit a l’ull a tothom: ha reformat un sistema educatiu regular i l’ha transformat en mediocre, amb una llei que no agrada a ningú; ja té en peu de guerra al món del futbol, que amenaça amb vaga general; ha pujat l’IVA cultural fins ofegar una indústria necessària, que ajuda a crear una societat més avançada, i finalment, no deixa de banda la seva obsessió amb la llengua, que també ha sabut transformar en arma de confrontació. I es que caldria dir-li de nou al senyor Wert que EL CATALÀ NO ÉS UN PROBLEMA A CATALUNYA. El sistema d’immersió continua guanyant batalles legals, morals i professionals, i a més de la seva contrastada eficàcia no dóna marge d’error. ÉS UN SISTEMA QUE FUNCIONA I NO CAUSA PROBLEMES NI SOCIALS NI EDUCATIUS. Caldria també dir-li que ja n’hi ha prou d’utilitzar la confrontació de la llengua per guanyar vots; és una tàctica de baixa categoria que diu molt poc de la seva capacitat d’estratègia. És que no li entra al cap que no tot es pot imposar a base de lleis i decrets? Així doncs, com l’hem comparat amb un fenomen meteorològic advers, conclourem, d’una manera molt nostra, dient-li senyor Wert que LI TENIM MÉS POR QUE A UNA PEDREGADA. Però també li direm que ja n’hem aguantat unes quantes i les continuarem aguantant, fins que finalment, passin de llarg.

Llegir més
#Històric
Catalunya 05 May, 2015
MODIFICACIÓ DE DADES DE BORSA I CONFIRMACIÓ DE PERMANÈNCIA.

DEL 6 AL 19 DE MAIG, MODIFICACIÓ DE DADES DE BORSA I CONFIRMACIÓ DE PERMANÈNCIA. APLICATIU   SI US PLAU, PASSEU AQUESTA INFORMACIÓ A SUBSTITUTS, ESPECIALMENT ALS QUE NO HAN TREBALLAT MAI, DONCS SI NO CONFIRMEN LA SEVA PRESÈNCIA A LA BORSA NO PODRAN ACCEPTAR NOMENAMENTS.

Llegir més
#Històric
Catalunya 05 May, 2015
ADJUDICACIONS D'ESTIU

RESOLUCIÓ ENS/863/2015, de 28 d'abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2015 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics. Adjudicacions de destinacions provisionals del personal docent   CALENDARI PREVIST: Presentació de sol·licitud de personal interí: del 6 al 19 de maig. Presentació de sol·licitud de personal funcionari de carrera: del 28 de maig al 10 de juny. Personal acollit a l'article 25 de la Llei de riscos laborals: del 8 al 19 de juny, prèvia cita als Serveis Territorials Propostes de les direccions: del 2 al 16 de juny. Personal funcionari suprimit: després del 10 de juny tindrà 10 dies des que se li hagi comunicat per presentar una nova sol·licitud als Serveis Territorials. Juliol: llista provisional d'adjudicacions i més tard la definitiva.

Llegir més
#Històric
Catalunya 05 May, 2015
REDUCCIÓ DE JORNADA DOCENTS ENTRE 55-64 ANYS

PETICIONS REDUCCIÓ DE JORNADA DOCENTS ENTRE 55-64 ANYS FINS AL 31 DE MAIG REDUCCIÓ DE JORNADA PER DOCENTS ENTRE 55 I 64 ANYS D’EDAT (SOL·LICITUD)PERSONAL QUE HO POT DEMANAR · Funcionaris que tinguin entre 55 i 64 anys d’edat i 15 anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari. DURADA: · La disminució de la jornada lectiva s’inicia el dia 1 de setembre i finalitza el 31 d’agost. · Per l’obtenció de la disminució de jornada s’haurà de presentar una sol·licitud, adreçada al director dels serveis territorials de què depengui, consultar data (sol ser la primera setmana de juny) COM S’APLICA LA DISMINUCIÓ DE LA JORNADA: · El personal funcionari docent que tingui entre 55 i 58 anys destinat en centres docents dependents del Departament d’Ensenyament que tinguin més de quinze anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari, pot disposar d’una reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre, amb les especificacions que s’esmenten en el punt 1.1 de la Resolució ENS/1232/2011, de 12 de maig (DOGC 5883). · El personal funcionari docent que tingui entre 59 i 64 anys destinat en centres docents dependents del Departament d’Ensenyament que tinguin més de quinze anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari, pot disposar de dues hores setmanals dins la distribució de les tasques docents d’atenció directa a l’alumnat, per fer activitats d’una altra naturalesa segons s’especifica en el punt 1.2 de la Resolució ENS/1232/2011, de 12 de maig (DOGC 5883). · Aquesta distribució de l’horari docent no es pot assignar als qui tinguin en el seu horari setmanal hores dedicades a les funcions directives i de coordinació. RETRIBUCIONS: · Es cobra el 100% de les retribucions. OBSERVACIONS: · El personal funcionari que reuneixi els requisits dels apartats 1.1 i 1.2 destinat en centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i en centres de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV) també podrà disposar de la reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per al funcionari docent que tingui entre 55 i 58 anys i de reducció de dues hores lectives setmanals per al per al personal funcionari docent que tingui entre 59 i 64 anys. · L’edat mínima per al gaudiment de la disminució de la jornada lectiva s’ha d’haver complert amb anterioritat al l’1 de setembre del curs per al qual es demana. · La disminució de dues hores setmanals lectives al professorat és incompatible amb qualsevol altre tipus de reducció de jornada. · Un cop concedida la reducció de jornada, si obté una destinació en un centre diferent mitjançant el procediment d’adjudicacions d’estiu, s’ha d’aportar el vist-i-plau de la direcció del nou centre de destinació. SOL·LICITUD: Model normalitzat amb la documentació següent: _ Fotocopia del DNI. NORMATIVA: · Resolució ENS/1232/2011, de 12 de maig, (DOGC 5883, de 20 de maig de 2011)

Llegir més
#Històric
Catalunya 05 May, 2015
MODIFICACIÓ DE DADES DE BORSA I CONFIRMACIÓ DE PERMANÈNCIA.

DEL 6 AL 19 DE MAIG, MODIFICACIÓ DE DADES DE BORSA I CONFIRMACIÓ DE PERMANÈNCIA. APLICATIU   SI US PLAU, PASSEU AQUESTA INFORMACIÓ A SUBSTITUTS, ESPECIALMENT ALS QUE NO HAN TREBALLAT MAI, DONCS SI NO CONFIRMEN LA SEVA PRESÈNCIA A LA BORSA NO PODRAN ACCEPTAR NOMENAMENTS.

Llegir més
#Històric
Catalunya 28 Abr, 2015
PETICIÓ DE RECONEIXEMENT PER L'ABEL

Nicolás Fernández Guisado, President Nacional d’ANPE, ha sol.licitat aquest matí en la Permanent del Consell Escolar de l’Estat, a títol pòstum, la Gran Creu d’Alfons X per al nostre company, Abel Martínez Oliva, docent assassinat el passat 20 d’abril en l’exercici de la seva professió docent.

Llegir més
#Històric
Catalunya 26 Abr, 2015
VOLEM UN HOMENATGE PER L'ABEL!

Subscrivim totalment el contingut de la Carta al director d'un docent de Navarra. Demanem la màxima difusió. Gràcies. HOMENAJE A UN PROFESOR HÉROE Sr. Director: Se llamaba Abel Martínez, pero eso a casi nadie le interesa. Era, según dicen, de Lérida y tenía 35 años. Trabajaba como profesor de Historia en un instituto de Barcelona y murió en acto de servicio. Cayó abatido a la puerta de su aula, cuando acudía a poner orden en un incidente escolar. Fue muerto (¿podré decir asesinado?) por un estudiante incontrolado del que lo sabemos casi todo y por el que todo el mundo –desde jueces a periodistas, pasando por psicólogos y políticos- está muy preocupado. Nadie sabe nada (ni importa, al parecer) de Abel y su familia, de sus padres o hermanos, de su novia o tal vez de sus hijos. Era un profesor. Si hubiera sido un militar caído en lejanas tierras, habría ido a buscar su cadáver el ministro del ramo, se le habrían hecho honores de Estado y seguramente le habrían condecorado con distintivo rojo o amarillo, vaya usted a saber. Pero Abel era, simplemente, un profesor. Un profesor interino, para más inri. El primer docente muerto en las aulas en nuestro país no se merece el oprobioso silencio, el incomprensible ninguneo que le han dedicado los medios de comunicación. Así que solicito desde aquí que el próximo instituto que se inaugure en España lleve el nombre de Abel Martínez, y que se conceda al profesor leridano, a título póstumo, la Cruz de Alfonso X el Sabio. Luis Azcárate Iriarte. Pamplona Prom

Llegir més
#Històric
Catalunya 22 Abr, 2015
Dimecres 22 d'abril, a les 18 h. Plaça Sant Jaume, Barcelona

  Us covoquem a la concentració per manifestar el nostre condol i solidaritat amb la comunitat educativa de l’Institut Joan Fuster i en record del nostre company, ABEL MARTÍNEZ OLIVA.

Llegir més
#Històric
Catalunya 20 Abr, 2015
ANPE CATALUNYA CONDEMNA L’ATAC A DOCENTS I ALUMNES DE L’INSTITUT “JOAN FUSTER”

  Tragedia en un instituto de Barcelona Un menor mata amb una ballesta un professor en un institut de Barcelona

Llegir més
#Històric
Catalunya 16 Abr, 2015
PUBLICADA LLISTA DEFINITIVA BORSA 14-15

BORSA PERSONAL DOCENT 2014-2015 Publicada la llista definitiva de persones admeses i excloses. http://aplitic.xtec.cat/e13_bor_cons/editLogin.do

Llegir més
#Històric
Catalunya 15 Abr, 2015
JORNADA CONTINUADA, A PRIMÀRIA TAMBÉ!

ANPE-SINDICAT INDEPENDENT INICIA UNA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE SIGNATURES PER PORTAR-LES AL PARLAMENT DE CATALUNYA QUAN AQUEST ES CONSTITUEIXI. Si estàs d’acord amb que un centre de primària també pugui escollir aquest tipus de model horari, signa!  [ninja_form id=7]  

Llegir més
#Històric
Catalunya 27 Mar, 2015
Afilia't

QUOTA: Una quota de 72 euros a l'any. Es pot desgravar a la Declaració de la Renda.   FORMULARI D'AFILIACIÓ per a Barcelona FORMULARI D'AFILIACIÓ per a Girona FORMULARI D'AFILIACIÓ per a Lleida FORMULARI D'AFILIACIÓ per a Tarragona      

Llegir més
#Històric
Catalunya 24 Mar, 2015
RESOLUCIÓ PROVISIONAL DEL CONCURS DE TRASLLATS 2015

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DEL CGT DE MESTRES Consulta resultados por DNI Listado alfabético de participantes A-E   Listado alfabético de participantes F-L   Listado alfabético de participantes M-Q  Listado alfabético de participantes R-Z   Termini de reclamació cos mestres: del 25 de març al 7 d'abril RESOLUCIÓ PROVISIONAL DEL CGT DE SECUNDÀRIA I INSPECCIÓ Consulta resultados por DNI Listado alfabético de participantes A-E Listado alfabético de participantes F-L Listado alfabético de participantes M-Q Listado alfabético de participantes R-Z Termini de reclamació cos secundaria: del 14 al 26 de març

Llegir més
#Històric
Catalunya 15 Mar, 2015
Política de cookies

Debes escribir el texto indicando tu política de cookies, con las cookies que usas en tu blog. Documentacion: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_Cookies.pdf

Llegir més
#Històric
Catalunya 15 Mar, 2015
Contacta amb nosaltres

ANPE Barcelona 93 3012913 C/ Pelai 12, 2n G 08001 barcelona@anpe.es ANPE Tarragona 977 244458 C/ August 5, 5ª 3ª 43003 tarragona@anpe.es ANPE Lleida 973 281406 Avda. Catalunya 2, 7ª 25002 lleida@anpe.es ANPE Girona 93 3012913 C/ Eiximenis 20, 2n 1ª 17001 girona@anpe.es

Llegir més
#Històric
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Tornar