Resultat de la recerca

Tornar

Catalunya 04 Feb, 2014
BORSA: MODIFICACIONS A LES SUBSTITUCIONS

Ha aparegut la Resolució, de 12 de setembre de 2013, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics de modificació de l'apartat 4 dels Criteris de gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014 en la que es resol: 1. Modificar l'apartat 4 del document Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014, que ha de quedar redactat de la següent manera: "No es nomenarà personal substitut fins que no hagin transcorregut deu dies lectius des de l'inici de la situació que justifica el nomenament a excepció dels supòsits (...) següents, en els quals es podrà avançar el nomenament del substitut sempre que la baixa o incidència a substituir tingui prevista una durada superior als 10 dies lectius. a) Es cobriran des del primer dia les substitucions dels mestres dels (...) CAEPS i escoles ubicades en entorns socials i econòmics desfavorits i en els centres integrants de les ZER. b) Es cobriran des del primer dia les substitucions dels mestres d'audició i llenguatge, dels mestres i professors de les unitats de suport de l'educació especial i dels mestres de les escoles d'educació especial. c) A les escoles no incloses en l'apartat a), els tutors d'educació infantil se substituiran a partir del primer dia lectiu des de l'inici de la baixa o incidència. I les substitucions dels tutors d'educació primària i dels mestres de les especialitats d'anglès, música i educació física es cobriran des del sisè dia lectiu. d) Els tutors d'educació secundària obligatòria se substituiran a partir del sisè dia lectiu . e) A les EOI les substitucions del professorat dels cursos intensius en no poder-se atendre amb altre professorat de la plantilla docent, es cobriran des del primer dia (...) En la resta de cursos de les EOI (...) es cobriran des del sisè dia. f) Quan en un mateix centre hi hagi simultàniament diverses baixes d'una durada prevista superior als deu dies lectius, no cobertes amb personal substitut, i es prevegi que es mantindrà la simultaneïtat durant cinc dies lectius, com a mínim, a comptar des del dia de nomenament de la persona substituta, se substituirà la segona baixa simultània a partir del primer dia lectiu des de l'inici de la baixa o incidència. Les baixes o incidències d'una durada prevista entre 5 i 10 dies lectius no seran substituïdes però es tindran en compte a l'hora d'aplicar el criteri de simultaneïtat. Quan,(...) s'hagi de substituir una de les incidències del centre, es cobrirà, preferentment, la que tingui prevista una major durada o, si s'escau, la llicència per infantament o la compactació de la reducció de jornada per cura de fill. g) Nomenament de substitut en el supòsits de baixes de llarga durada del personal que realitza tasques directives. (...) quan el centre assigni les tasques directives a un altre membre del claustre, el nomenament del substitut es realitzarà per una jornada que inclogui la totalitat de les hores lectives assignades al titular que està de baixa, incrementades, si s'escau, amb les hores lectives que hagi de deixar de fer el professor que assumeix provisionalment les tasques directives. h) Baixes o incidències del personal substitut. En el supòsit de baixa o qualsevol incidència del personal substitut, es podrà nomenar un substitut des del primer dia, per tal d'evitar que una mateixa incidència de baixa comporti un període de 20 dies lectius sense nomenament d'un professor substitut. i) Baixes o incidències del titular en reducció de jornada. Quan el titular que té concedida una reducció de jornada presenta una baixa o qualsevol altra incidència, es podrà ampliar, des del primer dia de la baixa, el nomenament del substitut que cobreix la reducció de jornada del titular per tal que cobreixi tota la jornada, sense que s'ultrapassi la jornada de 32,5 hores establerta amb caràcter general per a les substitucions docents. j) Substitució en cas d'incidències consecutives d'un mateix docent. En cas que una mateixa persona gaudeixi de diferents permisos consecutius (p. ex. matrimoni i assumptes propis, etc. ), a l'hora de valorar la substitució es tindrà en compte la durada total de l'absència. k) Assumptes propis: les llicències per assumptes propis de durada superior als 10 dies es podran substituir des del primer dia. l) Substitucions del professorat que imparteix Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) i no estan ubicats en centres educatius públics. La substitució del professorat que imparteix PQPI no ubicats en centres educatius públics es cobrirà des del primer dia de la incidència, en no haver-hi altre professorat de la plantilla que pugui atendre els alumnes. m) Substitució en el cas que durant el darrer trimestre del curs escolar es produeixi una baixa o incidència del professorat que imparteix 2n curs de Batxillerat. En aquelles especialitats docents del batxillerat que només tinguin assignat un únic professor de plantilla, les substitucions durant el darrer trimestre del curs escolar es cobriran des del primer dia, davant la impossibilitat que els alumnes pugin avançar els continguts del currículum atesos per altres professors de la plantilla amb l'especialització corresponent. n) Altres situacions a valorar pels Serveis Territorials o el Consorci d'Educació de Barcelona. Per tal de garantir l'atenció a l'alumnat, els directors territorials o el gerent del Consorci podran autoritzar mesures excepcionals per a la cobertura de llocs de treball molt específics o centres en situacions excepcionals quan no puguin ser atesos amb els recursos propis del centre o siguin insuficients, com per exemple centres amb plantilles molt reduïdes, o d'altres.

Llegir més
#Històric
| 4 | 5 | 6 | 7 |
Tornar