Canvis als criteris de gestió de la Borsa de Personal Docent


05 Mar, 2020

Des d'ANPE volem mostrar el nostre malestar sobre com s'ha executat aquest canvi, perquè no es pot permetre que les coses es facin d’aquesta manera. Considerem que, aquest procediment trepitja el dret de les persones interines i substitutes, ja que no tenen coneixement d’aquest canvi normatiu, canvi que primer s’aplica, desprès es fa públic per últim surt com a normativa.

L’Administració ens acaba d’informar que el canvi va entrar en funcionament des del passat 28 de febrer de 2020. Us trametem la informació que ens ha facilitat el Departament:

  1. Era motiu d’exclusió de la borsa de treball, fins ara, el fet de no acceptar una destinació o bé no connectar-se, llevat que la persona tingués reconeguda més d’una especialitat, cas en què es mantenia a la borsa per a les altres especialitats reconegudes.
  2. Aquesta mesura ha estat substituïda pel nou procés de baremació, que s’aplica a les refuses i no connexions en els nomenaments telemàtics i de la PDI i s’ha implementat a partir dels nomenaments del divendres 28 de febrer.
  3. Amb aquest nou procés, l’aplicatiu informàtic permet, tant en els nomenaments telemàtics com de la PDI, que les persones que renunciïn o no es connectin sense justificació no hagin de ser excloses de la borsa i que s’hi puguin mantenir, però amb la conseqüent pèrdua del número d’ordre de barem per al curs escolar en què es refusa o no es connecta.
  4. Les persones afectades tenen 10 dies naturals a comptar de l’endemà del rebuig o la no connexió per justificar el motiu de refús o de la no connexió, tal com els informa la pantalla corresponent de l’aplicatiu. Si justifiquen adequadament el motiu, mantenen el número de barem que tinguin a la borsa. En el cas que no ho justifiquin, l’aplicatiu els assignarà un nou número de barem per a aquest curs. Les persones amb aquest nou número de barem, s’integraran en un col·lectiu virtual que calcula l’algorisme, i participaran en els nomenaments després de les persones que han accedit per la convocatòria oberta actualment i abans de les persones de la borsa que no estan en possessió de la formació pedagògica i didàctica.

El nou procés de pèrdua del barem no s’aplica a:

  • Les renúncies a nomenaments acceptats i vigents. Aquestes renúncies a nomenaments acceptats, si no estan justificades degudament, no es tracten com una pèrdua del número de barem, sinó que continuen sent un motiu d'expulsió de la borsa.
  • Les persones que accedeixin provisionalment a la borsa de treball de personal interí docent mitjançant la convocatòria d’accés oberta l’1 d’abril de 2019. Per la seva provisionalitat a la borsa tampoc se’ls aplicava la pèrdua de l’especialitat. A aquestes persones se'ls aplicarà la pèrdua del número de barem un cop s’hagi resolt la convocatòria i passin a integrar la borsa de forma definitiva. Com sabeu, es té previst resoldre la convocatòria durant el proper mes d’abril.