ANPE CONSIDERA UN ERROR PERMETRE TITULAR A SECUNDÀRIA I BATXILLERAT AMB MATÈRIES SUSPENSES I ELIMINAR LES PROVES DE RECUPERACIÓ


16 Nov, 2021

urgente_5

El RD que regula l'avaluació, la promoció i la titulació no només permet titular amb assignatures suspeses a l'ESO i Batxillerat, sinó que també elimina les proves de caràcter extraordinari a l'ESO des d'aquest mateix curs 2021-2022.

La novetat del RD és no permetre aplicar la moratòria d’un any per a aquelles comunitats autònomes que havien sol·licitat mantenir aquest curs aquesta convocatòria extraordinària. Per tant, l'avaluació a l'ESO serà “contínua, formativa i integradora” i en els casos en què el progrés d'un alumne no sigui adequat s'establiran mesures de reforç. S'elimina un altre instrument més per fer l'avaluació de l'alumne i que es pugui examinar del contingut curricular suspens.

ANPE rebutja amdues mesures i critica el pas endavant del Ministeri que atribueix tota la responsabilitat sobre la promoció i titulació que recull el RD al professorat, deixant els docents en una situació d'inseguretat jurídica en la presa de decisions sobre la promoció i titulació del alumnat.

ANPE manté el seu absolut desacord amb què s'obtingui un títol, com és el de Secundària o Batxillerat, amb alguna assignatura suspesa, ni tan sols en els supòsits excepcionals que inclou la norma. Aquesta mesura envia un missatge contrari a la cultura de l'esforç, el rigor i el mèrit en què l'absència d'incentius per aconseguir l'excel·lència acadèmica resulta desmotivadora per al professorat i l'alumnat. A més, la decisió de promoció no recau en un especialista d'àrea, sinó que es dilueix en l'equip docent i pot generar controvèrsia als claustres perquè, d'alguna manera, aquesta mesura menyscaba el principi d'autoritat acadèmica del professorat mateix.

Des d'ANPE volem destacar que superar les àrees és l'indicador i el referent per constatar que l'alumnat ha adquirit les competències establertes i ha assolit els objectius de l'etapa. La solució per lluitar contra el fracàs escolar i disminuir les repeticions no passa per establir sistemes de promoció i titulació amb matèries suspeses, sinó per evitar que això passi, i això passa per reduir el nombre d'alumnes per aula, establir desdoblaments i programes de reforç als centres educatius, dotant de professorat suficient per dur-ho a terme. Cal ressaltar que tenim les mateixes ràtios màximes d'alumnes per aula que s'han establert fa més de 30 anys amb la LOGSE i que la LOMLOE no ha modificat.

Des d'ANPE volem alertar de les greus conseqüències que aquestes mesures tindran sobre l'alumnat amb menys recursos, que pràcticament està en l'ensenyament públic, ja que no podran compensar fora del centre educatiu els dèficits d'aprenentatge que acumularan en passar de curs i titular amb matèries suspeses, retallant les possibilitats que ofereix a aquest alumnat el sistema educatiu com a compensador de desigualtats i ascensor social.