IX CONGRÉS ESTATAL D'ANPE


20 Dic, 2021

foto-congrés

IX CONGRÉS ESTATAL D'ANPE

El sindicat ANPE ha celebrat els dies 17 i 18 de desembre el seu IX Congrés sindical estatal amb el lema: “ANPE, amb independència cap als reptes del futur” en què s'ha triat José Francisco Venzalá González president nacional d'ANPE per als propers quatres anys, substituint Nicolás Fernández Guisado, quI va assumir aquesta responsabilitat l'any 2006 i que en aquest Congrés tanca la seva etapa professional i sindical amb el seu ingrés a l'Ordre Civil d'Alfonso X el Savi, amb la categoria d'Encomana amb Placa, un reconeixement a tota la trajectòria professional al servei de l'educació pública de l’Estat.

Al si d'aquest Congrés s'ha triat també el nou Secretariat Permanent Estatal que acompanyarà el nou president en aquesta legislatura, un equip renovat i amb experiència que seguirà impulsant ANPE cap als nous reptes del futur, com indica el seu lema, per continuar sent el referent de l'educació pública i del seu professorat a tot el territori nacional.

Des de la constitució d'ANPE com a organització sindical a l'any 78 s'han mantingut inalterables les seves senyes d'identitat: independència i professionalitat, essent referent del món educatiu i treballant cada dia per millorar les condicions laborals de tot el professorat, defensant la professió docent i la ensenyament públic.

Al Congrés s'han aprovat dues ponències, que marcaran l'acció sindical aquests quatre anys; la primera ha girat al voltant de les lleis educatives que regeixen o regiran el nostre sistema educatiu: “Desenvolupament de la LOMLOE i de la llei de Formació Professional” i la segona s'ha centrat en el professorat, del desenvolupament de la normativa que afecta les condicions laborals de col·lectiu docent: “Professorat, situació professional, desenvolupament de l'addicional 7a i 11a LOMLOE”. En aquests documents s'han establert les bases que permetin assolir els nostres objectius immediats en aquests propers anys perquè ANPE segueixi sent el sindicat del professorat de l'ensenyament públic, defensant un projecte comú a tot el territori nacional i compatible amb totes les comunitats autònomes.

Així mateix, s'ha fet una reflexió sobre la situació política i social actual, que incideix directament en l'àmbit educatiu, sense oblidar la situació sanitària derivada de la COVID i el seu impacte als centres educatius, posant en valor la tasca que els docents estan realitzant des del març del 2020, reconeixent i agraint la seva feina.

En aquests moments complexos i difícils de canvis polítics i incertesa social, ANPE s'ha reafirmat en els seus principis i valors i ha renovat les línies programàtiques que marquen el rumb de les nostres principals reivindicacions:

- Potenciar amb caràcter preferent (sense confrontar amb altres xarxes) l’ensenyament públic, com a eix vertebrador del sistema educatiu i garant de la cohesió social i de la igualtat d’oportunitats.

Cal garantir el principi d'igualtat i de cohesió social a tot el territori nacional i solucionar les enormes diferències i desigualtats entre comunitats autònomes fomentant la solidaritat, coordinació i cooperació entre totes les administracions educatives i garantint uns ensenyaments bàsics comuns a tot l'Estat.

- Fomentar i potenciar un model d'escola excel·lent on s'obtingui el màxim rendiment de cada alumne i se li exigeixi un esforç per aconseguir-ho per compensar les desigualtats socioeconòmiques i convertir-se en veritable ascensor social.

Sempre ens hem oposat a totes aquelles mesures que devaluen la cultura del mèrit, el rigor i l'esforç en l'aprenentatge. Aquestes propostes llancen un missatge desmotivador per a l'alumnat i el mateix professorat i, sobretot, perjudiquen els alumnes més desafavorits, aquells que no poden compensar les deficiències fora del sistema.

- Abordar ja d’una vegada la situació del professorat i el seu futur professional, per donar resposta als nous desafiaments a què s'enfronta la professió docent mitjançant la promulgació d'una Llei de la professió docent, i en l'àmbit de la funció pública docent, mitjançant un Estatut del Professorat.

- Avançar en la línia de l'equiparació retributiva per evitar qualsevol discriminació per raó exclusivament territorial, i aconseguir, en un futur proper, que tots els diferents cossos docents puguin pertànyer al mateix grup A1 retributiu.

Mantenir i fins i tot augmentar els reforços per reduir les ràtios, no només per complir les mesures higienicosanitàries i permetre i assegurar l'educació presencial en totes les etapes, sinó també per compensar els dèficits d'aprenentatge de l'alumnat que ha ocasionat la pandèmia ​​i apostar per una educació més individualitzada.

- Elaborar un veritable Pla Nacional de Millora de la Convivència Escolar que permeti, amb la necessària col·laboració de les comunitats autònomes, un impuls a la convivència als centres educatius i contempli, entre altres mesures, el desenvolupament reglamentari de l'autoritat del professorat, un programa i eines de prevenció d’assetjament escolar que inclogui els protocols de protecció a les víctimes, un pla específic de formació del professorat i la potenciació de l’Observatori Estatal sobre la Convivència Escolar.

- Assolir un acord de finançament que permeti garantir les reformes i canvis necessaris en igualtat de condicions a tot l'Estat.

- Resoldre les incerteses recents generades al col·lectiu docent:

  • Dur a terme de manera urgent les actuacions que es tradueixin en la integració immediata dels companys i companyes del cos de professors tècnics de FP al cos de professors d'ensenyament secundari en les condicions previstes a la Llei.
  • Aclarir i donar resposta a la incertesa generada especialment en el col·lectiu d’interins/es  i futurs aspirants a la funció docent en relació amb la tramitació de la futura llei per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

És imprescindible que aquestes reformes es realitzin des d'una perspectiva global i sota tres premisses elementals: des del respecte sempre a les situacions jurídiques individualitzades del professorat actual, comptant sempre amb la participació i la implicació a través dels diferents fòrums i àmbits de negociació dels representants legítims del professorat, i garantint que qualsevol reforma estigui avalada per la certesa jurídica necessària.

Som conscients de la complexitat i la dificultat de gestionar la política educativa. Per això és necessari mantenir en tot moment i en qualsevol circumstància la predisposició al diàleg i al consens i comptar amb l'experiència, la participació i la implicació dels professionals de l'educació.

ANPE es continua impulsant amb il·lusió cap al futur des del compromís irrenunciable amb l'ensenyament públic i el professorat.

ANPE, sindicat Independent de l'ensenyament públic

comunicat-de-premsa.-ix-congrés-d-anpe.