Concurs de Mèrits: Llista provisional Admesos i Exclosos


08 Nov, 2022

Resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics per la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d'agost

Accés a la consulta

Com fer una reclamació

Termini presentació de reclamacions: 10 dies hàbils, des de l'endemà de la publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses.

Reclamacions contra la llista provisional (Punt 5.2 de la RESOLUCIÓ EDU/2563/2022, de 16 d'agost)

Les reclamacions només es poden presentar a través de l'espai personal de l'aplicació de sol·licituds, dins del termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució que declara aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses, al Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, eTauler, i al web oposicionsdoncents.gencat.cat.

#anpeelvalordelaindependència #anpecatalunya #anpeambtu

llista-provisional-admesos
llista-provisional-exclosos
relació-places-persones-aspirants