Convocatòria integració PTFP en el cos PS


20 Jun, 2023

Presenta la sol·licitud de participació

Quins requisits he de complir?

Preguntes més freqüents

 

RESOLUCIÓ EDU/2144/2023, de 16 de juny, de convocatòria pública per a la integració del professorat funcionari de PTFP en PS professors tècnics de formació professional en el cos de professors d'ensenyament secundari.

  • Especialitats que es poden sol·licitar per a la integració en el cos de professors d'ensenyament secundari

El personal funcionari de carrera del cos a extingir, de professors tècnics de formació professional, titular d'alguna de les especialitats detallades a l'annex 2, pot sol·licitar la integració en el cos de professors d'ensenyament secundari.

El personal funcionari de carrera del cos a extingir de professors tècnics de formació professional, titular d'alguna de les especialitats a l'annex 3 que compleixi els requisits i les condicions d'aquesta resolució, pot sol·licitar la integració en el cos de professors d'ensenyament secundari.

  • Requisits exigits per participar en el procés d'integració:

Els participants en el procés d'integració han de complir els requisits següents:

a) Tenir la condició de funcionari de carrera d'alguna de les especialitats docents del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional.

b) Tenir destinació definitiva o trobar-se en situació d'expectativa de destinació i tenir assignada una destinació provisional en centres educatius públics dependents del Departament d'Educació.

c) Estar en situació de servei actiu o en les situacions administratives de serveis especials, excedència per cura de familiars, excedència per raó de violència de gènere i excedència per raó de violència terrorista, sempre que la darrera destinació en servei actiu l'hagi tingut a l'àmbit de gestió de la Generalitat de Catalunya.

d) Estar en possessió de la titulació de grau universitari, llicenciatura, enginyeria o arquitectura, o equivalent, a l'efecte d'accés a la funció pública docent o una altra equivalent a efectes de les especialitats del cos de professors d'ensenyament secundari o estar en condicions d'obtenir la titulació acadèmica corresponent abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

De conformitat amb la disposició addicional única del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, modificada pel Reial decret 800/2022, de 4 d'octubre, són titulacions equivalents per a l'ingrés en el cos de professors d'ensenyament secundari per a les especialitats de l'annex V de l'esmentat reglament, qualsevol titulació de diplomatura universitària, arquitectura tècnica o enginyeria tècnica.

e) Tenir la darrera destinació a Catalunya, en el cas del professorat destinat a l'administració educativa a l'exterior.

Els sol·licitants del procés d'integració han de complir tots els requisits el darrer dia del termini de presentació de les sol·licituds d'aquesta convocatòria.

  • Forma de presentació de les sol·licituds d'integració

Les persones que compleixin els requisits i participin en el procés d'integració han de formalitzar la sol·licitud a través del formulari normalitzat disponible a la pàgina web del Departament d'Educació:

https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/acces-integracio-fp-secundaria/ 

  • Termini de presentació de sol·licituds

El professorat funcionari de carrera del cos de professors tècnics de formació professional, a extingir, interessat en participar en aquest procés d'integració, pot presentar les sol·licituds en els terminis següents:

Termini ordinari: Les persones que en el moment de publicació d'aquesta resolució compleixin els requisits establerts a la base 4 poden sol·licitar la integració en el termini de 20 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació al DOGC.

El termini màxim per resoldre i publicar la resolució definitiva ha de finalitzar en el període de cinc mesos a comptar de l'endemà de la data de finalització de presentació de sol·licituds.

Termini extraordinari: El personal que compleixi els requisits establerts a la base 4, que no hagi sol·licitat la integració durant el termini ordinari, podrà sol·licitar-ho amb posterioritat. L'inici d'aquest termini s'ha d'anunciar per resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics a la pàgina web del Departament d'Educació i a l'e-Tauler i finalitzarà el dia 19 de gener de 2026.