Resolució Provisional Integració Professorat PTFP en el Cos de Secundària


24 Jul, 2023

Resolució provisional del procediment d’integració del professorat del cos de professors tècnics de formació professional

Resolució per la qual s’aprova i es publica la llista provisional en el procediment d’integració del professorat del cos de professors tècnics de formació professional, a extingir, en el cos de professors d’ensenyament secundari.

  • Llista provisional de personal funcionari de carrera del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional proposat per a la seva integració en el cos de professors d’ensenyament secundari Annex 1
  • Llista provisional de persones sol·licitants excloses per a la integració en el cos de professors d’ensenyament secundari Annex 2

Motius d’exclusió: 

1. No tenir la condició de funcionari de carrera d’alguna de les especialitats docents del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional. 

2. No tenir destinació definitiva o no trobar-se en situació d’expectativa de destinació ni tenir assignada una destinació provisional en el cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional. 

3. No estar en servei actiu en el cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional des del 19 de gener de 2021 ni en les situacions administratives de serveis especials, excedència per cura de familiars, excedència per raó de violència de gènere i excedència per raó de violència terrorista, sempre que la darrera destinació en servei actiu l’hagi tingut a l’àmbit de gestió de la Generalitat de Catalunya. 

4. No estar en possessió de la titulació exigida o no estar en condicions d'obtenir la titulació acadèmica corresponent abans de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

 5. No tenir la darrera destinació a Catalunya, en el cas del professorat destinat a l'administració educativa a l'exterior. 

6. Tenir la condició de funcionari de carrera del cos de professors d’ensenyament secundari i no haver estat en servei actiu d’alguna de les especialitats docents del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional des del 19 de gener de 2021 fins l’últim dia de presentació de sol·licituds. 

7. Incórrer en algun cas de pèrdua de la condició de funcionari de carrera del cos a extingir, establert a l’article 35 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 

8. No aporta la documentació necessària o pendent d’aportar-la dins del termini del requeriment.

  • Llista provisional de persones funcionàries de carrera del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional que es trobaven en servei actiu en aquest cos a Catalunya a partir del 19 de gener de 2021 i que no ho estan en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds Annex 3.
  • Llista provisional de persones funcionàries de carrera del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional que es trobaven en servei actiu en aquest cos a Catalunya a partir del 19 de gener de 2021 i que posteriorment són persones funcionàries de carrera del cos de professors d’ensenyament secundari Annex 4.

Contra aquesta resolució que aprova la llista provisional de persones admeses i excloses, les persones interessades poden presentar al·legacions a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics a l'espai habilitat al portal en el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà d’aquesta publicació a l'e-Tauler i a la pàgina web del Departament d'Educació.

Web del Departament