Publicades les adreces electròniques dels tribunals


25 Abr, 2024

1. Informació per als Opositors/es:

Demà, divendres 26 d'abril, s'ha d'enviar la Programació Didàctica en format PDF i signada digitalment a la bústia del tribunal assignat.

En aquest correu cal indicar:

  • Assumpte del correu electrònic: COGNOM1_COGNOM2
  • Nom del document adjuntat en PDF: DNI_COGNOM1_COGNOM2_NOM

Consulta les adreces dels tribunals al web.

A tenir en compte!

2. Comissions de selecció

Si pel nombre d'aspirants i places convocades és necessari nomenar més d'un tribunal per a alguna de les especialitats, s'ha de constituir una comissió de selecció per cadascuna d'aquestes especialitats.

Les comissions de selecció han d'estar formades per un nombre imparell de presidents de tribunals de l'especialitat.

En les especialitats que es nomeni tribunal únic, aquest actua, a més, com a comissió de selecció.

RESOLUCIÓ EDU/1397/2024, de 24 d'abril, per la qual es fa pública la composició de les comissions de selecció del concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre.