ANPE exigeix que s'abordin els problemes principals dels docents


05 Jul, 2024

ANPE demana millores relacionades amb l'horari lectiu, la reducció de les ràtios i de la burocràcia i el marc regulador del personal docent.

 

Descontent del personal docent

Després de la celebració del seu Comitè Executiu Estatal, ANPE, primer sindicat de l'ensenyament públic no universitari, ha realitzat una anàlisi del curs escolar que finalitza en què destaca com a assignatures pendents diferents millores relacionades amb l'horari lectiu, les ràtios, la burocràcia docent i el marc general de les condicions laborals i professionals del professorat. El president de l'organització sindical, Francisco Venzalá, posa l'accent en el “descontentament creixent del personal docent davant el continu augment de les càrregues burocràtiques que interfereixen en la feina a l'aula” i adverteix que “aquesta situació està portant a un clima general de malestar als centres”. En aquest sentit, subratlla que, “mentre la societat cada cop exigeix ​​més al professorat, les administracions segueixen sense dotar-lo dels recursos i del temps necessari per afrontar aquestes exigències”.
ANPE també insisteix que s'ha de regular l'horari lectiu màxim del professorat en una norma estatal. Venzalá indica que aquesta norma "no ha d'establir simplement una recomanació a les administracions educatives autonòmiques, com fins ara, sinó fixar l'obligació que no se sobrepassi l'horari assenyalat". Pel que fa a les ràtios màximes d'alumnat per aula, que sí que estan regulades a escala estatal, el sindicat sosté que s'han de reduir en tots els ensenyaments. Per al president, “l'establiment d'unes condicions mínimes comunes per a tot l'Estat en tots dos aspectes contribuiria de manera determinant a reduir les desigualtats existents entre territoris”.
Nous currículums i nova Llei d'Ensenyaments Artístics Superiors
Segons el parer d'ANPE, el curs ha estat marcat, entre altres qüestions, per la promulgació de la nova Llei d'Ensenyaments Artístics Superiors i pels retards curriculars a l'àmbit de la Formació Professional. L'organització recalca que la situació del professorat requereix un tractament urgent en el compromís de millorar l'educació i reitera que tot allò relacionat amb les condicions laborals i professionals del personal docent de l'ensenyament públic hauria de quedar establert en un marc propi, l'Estatut Docent.
Venzalá recorda que aquest ha estat un compromís “reiteradament incomplert” en les darreres legislatures. "Desgraciadament no s'ha avançat en el desenvolupament de la disposició addicional setena de la LOMLOE, relacionada amb el futur disseny de la nostra professió, ni tampoc en la proposta d'elaborar l'Estatut Docent", tal com ANPE ha lamentat. En aquesta línia, insta l'Administració a establir una “política efectiva respecte al professorat”, ja que, segons la seva opinió, “les lleis educatives fins a la LOMLOE han ignorat l'important paper del docent en la qualitat del sistema educatiu, que és el primer factor de qualitat”.
ANPE considera imperatiu renovar els requisits de formació inicial i les condicions d'habilitació per al professorat dels ensenyaments no universitaris, així com regular, en el marc d'un Estatut de la Funció Pública Docent, els procediments d'ingrés i d'accés propis dels cossos docents , la reestructuració d'aquests, l'establiment de la carrera professional des de l'ingrés als cossos respectius fins a la jubilació i la inclusió de tot el professorat en el grup funcionarial A1.
Per això, el sindicat ha sol·licitat al Govern que redacti una proposta normativa prèvia que estableixi la integració al grup A1 dels cossos docents que encara continuen al grup A2 i incloure també l'actualització dels complements de nivell retributiu que els corresponen als diferents cossos docents, que actualment van del nivell 21 al 26, de manera que parteixin com a mínim del nivell 24.
Pèrdua de poder adquisitu dels docents
ANPE denuncia, igualment, la pèrdua contínua de poder adquisitiu del professorat com a conseqüència de l'avenç imparable de la inflació i de la no deflactació de les taules de l'IRPF, que ha perjudicat de manera notable el col·lectiu docent. Venzála insisteix en la “necessitat d'establir un augment salarial per als empleats públics que permeti la recuperació del poder adquisitiu perdut des de les retallades del 2010 i que inclogui clàusules de revisió salarial vinculades a la pujada de l'IPC, per tal de preservar la capacitat de compra”. Així mateix, advoca per “l'equiparació salarial dels docents de tot l'Estat, en la seva qualitat de cos nacional”.
El president d'ANPE subratlla que el sindicat continuarà exigint la negociació de totes aquestes millores, posant l'accent en aspectes tan essencials com l'equiparació salarial i les condicions laborals del professorat de tot l'Estat, la reducció de l'horari lectiu i la disminució generalitzada de ràtios en totes les etapes educatives. En aquest sentit, insta el Ministeri a liderar l'impuls i la posada en marxa d'aquestes mesures.