Obertura de la Borsa de Personal Docent. Sol.licitud Inscripció


15 Jul, 2021

obertura-borsa

 

RESOLUCIÓ EDU/2194/2021, de 12 de juliol, per la qual s'obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.

 

Presentació de sol.licituds

Del 16 de juliol de 2021 al 15 de febrer de 2022

 

1. L'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, els serveis territorials convoquen les especialitats per a les quals s'accepten sol·licituds. A partir d'aquest moment, la relació d'especialitats per a les quals s'accepten sol·licituds a cada servei territorial pot ser modificada els dies 1 i 15 de cada mes, segons les necessitats que es produeixin. 

2. Les persones aspirants han de reunir els requisits en el moment de la presentació de la sol·licitud.

3. La sol·licitud s'ha de formalitzar mitjançant procediment telemàtic a través del web del Departament d'Educació. S'hi ha d'accedir amb un codi d'usuari i contrasenya i emplenar d'acord amb les instruccions que van apareixent en l'aplicació.

4. Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució EDU/2182/2021, de 9 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.

Incorporació a la borsa: Web del Departament

Accés sol.licitud d'inscripció

 1. Per fer la inscripció a la borsa es necessita un codi d'usuari temporal que es pot obtenir a la mateixa aplicació d'inscripció (les persones que tenen codi de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya, XTEC, el poden emprar).
 2. La sol·licitud d'inscripció es pot modificar tantes vegades com faci falta abans de tramitar-la. Un cop tramitada ja no es podrà modificar.
  La tramitació es fa en dos passos: primer es tramita la sol·licitud (pas 1: tramitar sol·licitud i adjuntar documentació), i després es tramita la documentació dels requisits i els mèrits, adjuntant també la sol·licitud en format PDF que genera l'aplicatiu un cop aquesta s'ha tramitat (pas 2: finalitzar procés adjuntar documentació).
  Un cop tramitada la sol·licitud en el pas 1 (tramitar sol·licitud i adjuntar documentació), ja no es podrà realitzar cap modificació a la sol·licitud. S'ha de tenir present que la sol·licitud no es considerarà presentada davant de l'Administració ni tindrà validesa fins que no es tramiti definitivament amb la documentació (pas 2).
 3. Un cop confirmeu que voleu tramitar la sol·licitud i adjuntar la documentació, haureu de descarregar l'imprès de la sol.licitud, que cal imprimir, signar i adjuntar, juntament amb la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats, en el termini de presentació de sol·licituds.
 4. Després de finalitzar el procés d'adjuntar documentació es rep un missatge de correu electrònic de confirmació.
 5. Únicament es pot presentar una sol·licitud per convocatòria.
 6. Les persones que hagin estat excloses de la borsa de treball per haver renunciat a un nomenament vigent, per no prendre possessió del lloc de treball adjudicat o bé per haver renunciat expressament a formar part de la borsa, independentment de quan hagin estat excloses, poden accedir-hi novament participant en aquesta convocatòria.

Per a consultes de tipus informàtic adreceu-vos al Servei d'Atenció a l'Usuari del Departament d'Educació, per telèfon: 900 828 282 (opció 4) o per correu electrònic: sau.tic@pautic.gencat.cat

Per a consultes administratives adreceu-vos a l'àrea territorial demanada com a preferent (entre les 9 i les 14 h, de dilluns a divendres); consulteu-ne el telèfon al web del Departament d'Educació.

Per als sol·licitants de les especialitats en què es requereix l'acreditació en formació pedagògica i didàctica (Màster de Formació del Professorat o Formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica) però que no la tinguin encara:

 • han de seleccionar el títol que acredita aquest compromís a la pestanya "Dades acadèmiques" de l'aplicació, i
 • han d'emplenar i signar el formulari de compromís i annexar-lo a la sol·licitud, juntament amb el resguard de la sol·licitud i la resta de documentació acreditativa dels mèrits i requisits al·legats.

La documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits s'ha d'annexar a la sol·licitud, sense necessitat que sigui compulsada. Per aquest motiu, haureu de signar la Declaració responsable sobre l'autenticitat de la còpia de la documentació presentada i annexar-la també a la sol·licitud.