Comissions de Serveis


09 May, 2023

Comissions de Serveis

Personal funcionari de carrera d'altres comunitats autònomes

El personal funcionari del Departament que està prestant serveis fora de Catalunya i el personal funcionari d'altres comunitats autònomes que ja està prestant serveis al Departament el curs actual no han de participar per aquesta modalitat i han de formalitzar la sol·licitud telemàtica pel conjunt de personal funcionari (trobareu l'enllaç a l'apartat: Personal funcionari de carrera i en pràctiques). 

Presentació de sol·licituds de personal funcionari de carrera d'altres comunitats autònomes: del 9 al 22 de maig de 2023.

Per emplenar correctament la sol·licitud, consulteu la Resolució amb les instruccions sobre l'adjudicació de les destinacions provisionals que s'ha publicat al DOGC.

Una vegada emplenada i signada degudament la sol·licitud, juntament amb la certificació del nivell C1 de català o equivalent i la resta de documentació indicada, s'ha de presentar mitjançant qualsevol registre públic (presencial o electrònic) i s'ha d'adreçar a l’òrgan següent:

Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics Subdirecció General de Plantilles, Provisió i Nòmines Servei de Provisió de Llocs de Treball Docents Departament d'Educació, Via Augusta, 202-22608021 Barcelona

Podeu presentar la documentació de manera electrònica a través de la petició genèrica

  • Es pot presentar amb signatura electrònica o sense.
  • Cal que especifiqueu a l’assumpte que el destinatari és el Servei de Provisió de Llocs docents.
  • Aquesta aplicació només permet adjuntar dos fitxers, que es poden comprimir en format ZIP.

Un vegada presentada i registrada tota la documentació, juntament amb el segell o rebut de presentació de registre, també s'ha d'enviar, dins del termini del 9 al 22 de maig, a l'adreça csaltresccaa.educacio@gencat.cat. És imprescindible que en la documentació escanejada es pugui visualitzar el segell o rebut de presentació amb la data de registre.

Un vegada valorada la sol·licitud i, en cas que els motius al·legats siguin estimats, participareu en el procés d’adjudicació provisional per la fase d’elecció i per una especialitat ordinària (la d'oposició).

Les resolucions d'adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2023-2024 (provisional i definitiva) es faran públiques durant el mes de juny en aquesta pàgina web, però, per tal de conèixer el resultat de la vostra adjudicació, haureu de contactar amb la bústia csaltresccaa.educacio@gencat.cat, ja que no tindreu accés telemàtic.