Vacants a la Inspecció d'Educació (concurs de mèrits)


28 Sep, 2023

Vacants a la Inspecció d'Educació (concurs de mèrits)

RESOLUCIÓ EDU/3266/2023, de 22 de setembre, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a la Inspecció d'Educació de Catalunya.

Requisits:

Pot participar en aquest concurs de mèrits el personal docent que compleixi els requisits generals següents:

  • Estar en possessió del títol de doctor/a, màster universitari, llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o o títol equivalent.
  • Pertànyer a algun dels cossos que integren la funció pública docent.
  • Acreditar una antiguitat mínima de vuit anys com a funcionari de carrera en algun dels cossos que integren la funció pública docent i una experiència docent de la mateixa durada. A aquests efectes, s'entén com a experiència docent la prestació de serveis de docència directa amb l'alumnat d'un centre i les activitats desenvolupades per personal docent en serveis i programes educatius i en altres unitats de l’Administració́ educativa.
  • Tenir acreditat el nivell C1 de català del Marc Europeu Comú́ de Referència, o la idoneïtat corresponent.
  • Ser funcionari de carrera dependent del Departament d'Educació amb destinació a Catalunya.
  • No tenir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació́ física o psíquica incompatible amb l'exercici de la funció́ inspectora.

Inscriu-te al concurs de mèrits

Del 29 de setembre al 20 d'octubre de 2023

Mes informació: Web del Departament