Cotització a la Seguretat Social de l'alumnat en pràctiques FCT


12 Dic, 2023

practiques-fct

Atenció, notícia amb actualitzacions: Educació assumirà finalment la cotització i gestió de l'alumnat d'FP.

çAmb la publicació del Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, s'estableix que, a partir de l'1 de gener de 2024, l'alumnat de Formació Professional que fa pràctiques formatives ha de cotitzar a la Seguretat Social.

L'alumnat ha de tenir el número de la Seguretat Social

És un requisit que l'alumnat disposi del seu número de la Seguretat Social (NSS) per iniciar l'FCT. En el cas d’acords formatius iniciats el 2023, no es pot reprendre la formació pràctica fins que no disposi de l’NSS. L’alumnat haurà de comunicar al tutor/a el seu NSS, aportant el document original o la notificació de la Seguretat Social. 

Els Tutors de FCT han de registrar el número de la Seguretat Social del seu alumnat al qBID

El tutor o tutora de l’FCT ha de registrar l’NSS a l’aplicació de seguiment qBID (al camp NASS) per gestionar els acords formatius. Al qBID, també existirà l’opció de seleccionar qui assumeix la cotització de la Seguretat Social.

El responsable de la cotització de les pràctiques formatives no remunerades

Correspon a l'empresa, institució o entitat on l’alumnat desenvolupa les pràctiques el compliment de les obligacions de seguretat social, excepte que l'acord formatiu reculli que aquestes obligacions correspondran al centre de formació responsable de l'oferta formativa (article 212 del Reial decret l​lei 5/2023).

En el cas d'alumnes que facin l'FCT en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, matriculats en centres públics de titularitat del Departament d’Educació, els serveis centrals del Departament d’Educació assumeix i centralitza la gestió i la cotització de les pràctiques no remunerades en centres de treball. 

Tràmits per l'empresa que acull alumnat en pràctiques

L'​empresa o entitat ha de sol·licitar a la Tresoreria, si no el té, l'assignació d'u​n codi de compte de cotització específic amb TRL 993 per a l'alumnat de pràctiques d’FP. A més, haurà de comunicar les dades següents: ​​

  • altes de l'alumnat quan inicien les pràctiques FCT
  • baixes de l'alumnat quan finalitzen les pràctiques FCT
  • cotitzacions i liquidacions trimestrals: els dies efectius de pràctiques; els dies previstos de pràctiques, en el cas de: situacions d'incapacitat temporal derivada de les contingències professionals, naixement i la cura de menor, risc durant l'embaràs o la lactància natural. la no realització de pràctiques formatives en un determinat mes.

El termini per comunicar a la TGSS les altes i baixes és de 10 dies naturals des de l'inici o la finalització de les pràctiques.

Quina serà la quota?

Un cop aplicada la bonificació, la quota serà 0,41 € per dia en què s’hagin fet pràctiques formatives, aproximadament. És una quota empresarial per cada dia de pràctiques formatives per contingències comunes i per contingències professionals: Els càlculs són el resultat de les cotitzacions als contractes formatius i a les beques per al 2023. Cal esperar els propers pressupostos generals de l’Estat.

Quina serà​ la base de cotització?

La base de cotització mensual aplicable als efectes de prestacions serà el resultat de multiplicar la base mínima de cotització vigent en cada moment respecte del grup de cotització 8, pel nombre de dies de pràctiques formatives fetes en el mes natural amb el límit, en tot cas, de l'import de la base mínima de cotització mensual corresponent al grup de cotització 7. 

L'alumnat de Formació Professional que realitza les seves pràctiques formatives, sempre que aquestes no es prestin en el règim de formació professional intensiva, quedaran integrats al Règim General de la Seguretat Social (excepte els que facin pràctiques a bord de embarcacions, que ho faran al Règim Especial del Mar). De l'acció protectora de la Seguretat Social en queda exclosa la protecció per desocupació, de la cobertura del Fons de Garantia Salarial i per Formació Professional; en el cas de les pràctiques no remunerades, també s'exclourà la protecció per la prestació d'incapacitat temporal derivada de contingències comunes.

Alumnat estranger sense permís de residència

En el cas d'alumnat estranger sense permís d​e residència, pot obtenir una autorització de residència  per arrelament per a la formació​, per un període de dotze mesos, si acredita la permanència continuada a Espanya durant un període mínim de dos anys d'acord amb l'article 124 del Reial decret 557/20211 (Autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals).